Печат Печат
Агитация
Решения на Централната избирателна комисия относно условията и реда за условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 и в изборите за членове на Европейския парламент от Р България - 25 май 2014
......................................................................................................................................................................
Решение 722-НС на ЦИК

 
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 722-НС

София, 15.08.2014


ОТНОСНО:

Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.


На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 22, 23 и 24, чл. 58, чл. 175 - 201, § 1, т. 15, 16 и 17 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
І. Общи правила относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания

1. Предизборната кампания в изборите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. се открива на 05.09.2014 година (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 3 октомври 2014 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

3. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

4. Кандидатите за народни представители и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.
При произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.

6. „Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.
Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

7. „Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

 
аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

8. Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.

9. „Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

10. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

11. Информацията по т.10, обявявана от доставчиците на електронните медии, съдържа данни за:

А) партията, коалицията или инициативния комитет;
Б) предмета на договора;
В) срока на договора;
Г)програмата, по която ще се излъчват договорените форми;
Д)общата стойност в лева без ДДС.

12. Информацията по т. 10, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за:

А) партията, коалицията или инициативния комитет;
Б) предмета на договора;
В) срока на договора;
Г) печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;
Д) общата стойност в лева без ДДС.

13. Информацията по т. 12 и 13 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

14. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен.

15. Забранява се:

15.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден;

15.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

15.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

15.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

15.5. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

15.6. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

15.7. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

15.8. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

15.9. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

15.10. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
 
ІІ. Специални правила относно агитационните материали

16. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

17. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

18. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

19. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.
Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на районната избирателна комисия. В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания.

20. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

21. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители - 05.08.2014 г. до началото на предизборната кампания - 05.09.2014 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.
Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.
В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

22. По решение на районната избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.
В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

23. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.
При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

24. По решение на Централната избирателна комисия се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от един район или които се отнасят за повече от един район. Премахването и изземването се извършват по заповед на областния управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

25. В срок до 7 дни след изборния ден (12 октомври 2014 г.) партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
 
ІІІ. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от доставчиците на печатните медии и онлайн новинарски услуги

26. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които обявяват на интернет страницата си до 25.08.2014 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

27. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет, е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

28. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.
 
ІV. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от обществените и търговските електронни медии

29. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, които ще бъдат приети от Централната избирателна комисия с нарочно решение.

30. Генералният директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио въз основа на правилата по т. 29 предлага на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите.
Споразумението се одобрява от Централната избирателна комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден (03.09.2014 г.) и се изпраща незабавно на Сметната палата.

31. Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, диспути и други форми, в определено за тази цел време.

32. Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време.

33. Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий.
Жребият се провежда в присъствие на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети и на представители на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Централната избирателна комисия обявява определения ред не по-късно от 31 дни преди изборния ден (03.09.2014 г.).

34. Предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.

35. Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

36. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.
Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по т. 30. Времето на участниците се разпределя поравно.

37. Предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден (25.08.2014 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.
Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

38. Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското национално радио.

39. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време в програмите, съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

40. Редът за участие в диспутите се определя от районните избирателни комисии чрез жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден (03.09.2014 г.). Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по т. 30.

41. Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.

42. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

43. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на Българската национална телевизия и Българското национално радио при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.
Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

44. Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за народни представители на 05.10.2014 година. Времето, предоставено от медиите за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

45. Търговските електронни медии могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.
Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 40 дни преди изборния ден (25.08.2014 г.). Заплащането се извършва предварително.

46. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от откриване на предизборната кампания (05.09.2014 г.).

47. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от откриване на предизборната кампания (05.09.2014 г.).

48. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на районните избирателни комисии, не по-късно от откриване на предизборната кампания (05.09.2014 г.).

49. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

50. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

51. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите и инициативните комитети - чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

52. Жалбата се подава до:
52.1 Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един район или засяга повече от един район;
52.2. Районната избирателна комисия по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.
52.3. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.
53. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение.
54. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.
55. Решението на районната избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от обявяването му.
56. Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2014 в 22:23 часа

 
Решение № 722-НС

 


Решение 107-ЕП на ЦИК

 
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 107-EП

София, 09.04.2014


ОТНОСНО:

Условията и реда за провеждане на ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 22, 23 и 24, чл. 58, чл. 175 - 201, § 1, т. 15, 16 и 17 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 

 
Р Е Ш И:
 
І. Правила за провеждане на предизборната кампания

1. Предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България се открива на 24 април 2014 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 23 май 2014 г.

2.  Предизборната кампания се води на български език.

3. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

4. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.
При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.

5. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

6. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

7. Информацията, обявявана от доставчиците на медийни услуги, съдържа данни за:
 
7.1. партията, коалицията или инициативния комитет;

7.2. предмета на договора;

7. 3. срока на договора;

7.4. програмата, по която ще се излъчват договорените форми или печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарските услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), в които ще се разпространяват договорените форми;

7.5. общата стойност в лева без ДДС.

Информацията се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

8. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които обявяват на интернет страницата си до 14 април 2014 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

9. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен.

10. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет, е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

11. „Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:
 
а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:
 
аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.
 
12. „Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

13. „ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.

Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

14. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

15. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

16. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

17. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.

Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на районната избирателна комисия. В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания.

18. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

19. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България - 21.03.2014 г. до началото на предизборната кампания - 24.04.2014 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

20. Забранява се:
 
20.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден;

20.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

20.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

20.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

20.5. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

20.6. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

20.7. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

20.8. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

20.9. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

20.10. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
21. По решение на районната избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

22. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

23. По решение на Централната избирателна комисия се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от един район или които се отнасят за повече от един район. Премахването и изземването се извършват по заповед на областния управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

24. В срок до 7 дни след изборния ден (1 юни 2014 г.) партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
 
ІІ. Отразяване на предизборната кампания от обществените и търговските електронни медии

25. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, които ще бъдат приети от Централната избирателна комисия.

26. Генералният директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио въз основа на правилата по т. 25 предлага на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите.

Споразумението се одобрява от Централната избирателна комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден (23.04.2014 г.) и се изпраща незабавно на Сметната палата.

27. Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, диспути и други форми, в определено за тази цел време.

28. Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време.

29. Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий.

Жребият се провежда в присъствие на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети и на представители на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Централната избирателна комисия обявява определения ред не по-късно от 31 дни преди изборния ден (23.04.2014 г.).

30. Предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.

31. Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

32. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.

Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по т. 26. Времето на участниците се разпределя поравно.

33. Предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден (14.04.2014 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

34. Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското национално радио.
35. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време в програмите, съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

36. Редът за участие в диспутите се определя от районните избирателни комисии чрез жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден (23.04.2014 г.). Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по т. 26.

37. Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.

38. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

39. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на Българската национална телевизия и Българското национално радио при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

40. Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Времето, предоставено от медиите за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

41. Търговските електронни медии могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.
Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 40 дни преди изборния ден (23.04.2014 г.). Заплащането се извършва предварително.

42. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от откриване на предизборната кампания (24.04.2014 г.).

43. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от откриване на предизборната кампания (24.04.2014 г.).

44. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на районните избирателни комисии, не по-късно от откриване на предизборната кампания (24.04.2014 г.).

45. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

46. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

47. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите и инициативните комитети - чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

48. Жалбата се подава до:
 
48.1 Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един район или засяга повече от един район;

48.2. Районната избирателна комисия по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.
Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.
 
49. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение.

50. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.

51. Решението на районната избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от обявяването му.

52. Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
 СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
 
 * Публикувано на 10.04.2014 в 14:59 часа

 
Решение 107-ЕП на ЦИК


Печат Печат


» Четвърта власт » Законова рамка » Агитация