Печат Печат
ДОГОВОРИ
Публикуване на информация за сключени ДОГОВОРИ
между медиите и политическите партии, коалиции, независими кандидати и други за работа по време на предизборната кампания  

Валидно към 29 април 2014


 
Основание

Съгласно Изборен кодекс '2014 медиите, доставчиците на медийни услуги са длъжни да публикуват информация за слючените от тях договори с политически партии, коалиции, независили кандидати и други за съвместна работа по време на предизборната кампания. Медиите - печатни, електронни, онлайн медии, са длъжни да публикуват следната информация в интернет страниците си:
  • страни по договора;
  • предмет на договора;
  • срок на договора;
  • за електронните медии - програма, по която ще се излъчва договореното съдържание;
  • за печатните и онлайн медии - медия, чрез която ще се разпространяват договорените съдържания;
  • обща стойност на договора в лева без ДДС.
Срокът за изпълнение на законовото изискване е до 3 дни след сключването на договора. Договорите се премахват не по-рано от обявяването на изборните резултати.
 
Информация за сключените ДОГОВОРИ
Чл. 180. (1) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.


Резултати

Установихме, че този законов ангажимент към 29 април 2014 е изпълнен само от 8 от наблюдаваните 144 търговски медии.

Проверихме интеренет страниците на 8 национални ежедневника. От тях само 2 са обявили договори, сключени към момента - в. "Преса" и в. "Стандарт"

Наблюдавахме интернет страниците на 22 регионални ежедневника. От тях нито един не е обявил договор за работа в предизборната кампания. 

От 10 търговски телевизии с национален обхват едва 4 са обявили договорни отношения с партии, коалиции, инициативни комитети със свои кандидатури. Това са "Би ти ви", "ТВ7", "Нюз 7" и "Скат".

Само 1 от наблюзаваните 15 регионални търговски телевизии е обявила изискваната информация по сключени договори за работа в предизборната кампания. Това е "Телевизия Видин".

В извадката ни са включени 6 национални и 6 регионални радиа. Не регистрираме наличие на информация за сключени договори на интернет страниците им към 29 април 2014, 4 дни след официалния старт на предизборната кампания. 

Наблюдаваме дейността на 77 онлайн медии с национален и регионален обхват. От тях само 1 е обявила договорите си на своята страница. Това е информационна агенция "Фокус".


Същевременно, 4 дни след официалния старт на предизборната кампания за Европейски избори '2014 повече от две трети от наблюдаваните медии разпространяват информация за позициите и дейността на кандидатите за членове на Европейски парламент. Част от тях не са публикували условия, ред, време, тарифи за отразяване на предизиборната кампания, съгласно изискване на Изборния кодекс. Голяма част от тях към 29 април 2014 не са публикували информация за сключените от тях договори. 

Много въпроси провокират тези предварителни резултати


Въпроси

  • Необявяването на информация за сключени договори от страна на медията и същевременно разпространяването на материали, свързани с политическата позиция и предизборна активност на политическите партии, коалиции и независими кандидати, какво означава? Медията работи безплатно? Медията не е подготвена за предизборната кампания, не знае своите задължения според Изборен кодекс? Медията по ред причини избира да не обявява договорените си отношения? Законът позволява на медията да избере как да работи в предизборната кампания: на светло - изрядна по всички вменени  й законови изисквания; в полумрак - избирателно действаща спрямо закона; в тъмнина - когато както й е удобно?
  • Санкция. Как ЦИК ще установи медиите, които са в нарушение на това законово изискване? Ще наложи ли предвидената от Изборен кодекс '2014 санкция:
Нарушение на изискването за обявяване на информацията за сключените договори
от доставчиците на медийни услуги
Чл. 484. (1) На доставчик на медийна услуга, който не изпълни задължение по чл. 180, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.
  • Мониторинг на медиите с цел наблюдение на изпълнението на вменениете им от Изборен кодекс 2014 изисквания и отговорности в изборния процес. Кой следи дейността на медиите по време на предизборната кампания за контрол на своевременното и точно изпълнение на конкретните изисквания на Изборния кодекс, 2014? За радио и телевизия – СЕМ, според Споразумение за мониторинг между ЦИК и СЕМ? Колко медии наблюдава СЕМ? Кой наблюдава печатните медии и онлайн медиите. 
 
ГИСДИ медиен мониторинг
Европейски избори '2014
Предварителни резултати
29 април 2014


Печат Печат


» Четвърта власт » EВРОизбори '2014 » ДОГОВОРИ