Печат Печат
Добра практика
Публикуване на ОФЕРТИ

Съгласно Изборен кодекс 2014 (чл. 187, чл. 198 ал. 4) търговските медии следва да публикуват офертите си за платено отразяване на предизбораната кампания за Европейски избори 2014на своите интернет страници. Срокът за изпълнение на това изискване е 40 дни преди изборния ден или 14 април 2014 г

Установихме, че този законов ангажимент към 17 април 2014 е изпълнен само от около една трета от наблюдаваните 144 медии.  
 
52 от общо 144 медии са публикували в срок и цялостно изисканото от закона:
  • тарифи, валидни за конкретната кампания за Европейски избори '2014;
  • конкретните условия, време и ред за публикуване и излъчване;
  • публикуването на тарифите и условията е направено по такъв начин, че да са бързооткриваеми и да се улесни достъпа на потребителите до тях - бързо и лесно могат да бъдат изтеглени, за да се ползват.
  • графичните им решения улесняват потребителите в търсенето на конкретна информация; липсват двусмислия.
Офертата е пуликувана в рубрика "Реклама". На страницата са публикувани всички оферти на медията за отразяване на предходни изборни кампании. Също и договорите за платано отразяване на кампанията. Офертата е кратка - 1 стр., ясно разбираема, посочена е цена за съответен начин и време на участие в програми в национален или регионален ефир. Посочени са цени за изработване и излъчване на рекламен клип. Условията, реда и времето се уточняват в договора. 


Офертата е публикувана в рубрика "Реклама", заедно с предложениията за търговска реклама на медията. Разработени са оферти за платено отразяване на предизборната кампания в два бюджетни плана - до и над 40 000 лв. Медията категорично и ясно обявява условията, при които отразява кампанията, публикуван е документ "Указания за политическа кампания 2014". Условията отразяват изискванията на Изборен кодекс 2014. Освен това медията поставя изискване към политическите партии, коалиции, независими кандидати да декларират произхода на средствата, предвидени за заплащане на политическа реклама. Изисква от тях да декларират авторско право над материалите, които предлагат за публикуване както и съгласие с изискванията на Изборния кодекс за обозначаване на платените предизборни материали. На същата страница медията публикува и договорите за платено отразяване, които сключва в хода на кампанията. 

Изработен е самостоятелен бутон "Тарифа Евроизбори 2014", разположен непосредствено над главата на сайта. Офертата е достъпна, графично оформена така, че да улесни ориентацията на потребителя. Предложени са варианти за платено отразяване и политическа реклама.

Добро решение за публикуване на условия, ред, време и тарифи за платено отразяване на предизборната кампания е извеждането на допълнителен бутон в главното меню на страницата, който води към пълната оферта на медията. При това решение офертата е публикувана на видимо място в сайта, ясно обозначена е и лесно откриваема. Към страницата, на която е публикувана офертата е добавен бутон за бързо отпечатване на оферта.


Подобно решение улеснява потребителя - спестява времето му да открие офертата и да работи с нея. Медията осигурявапрозрачност на условията, при които работи в предизборната кампания, равен достъп на политическите субекти до формираната от нея публична среда. Решението е основание за нарастване на общественото доверие и влияние на медията, доколкото тя изгражда имидж на медия, работеща не против, около или зад, а в синхрон със закона и обществения интерес. 

Вместо допълнителен бутон в главното меню, водещ към пълната оферта, някои медии публикуват на главната си страница интерактивен банер, привличащ вниманието на потребителите към тематиката на Европейски избори '2014. Банерът води към офертата на медията за платено отразяване на предизборната кампания. Публикуван непосредствено под гриф "За реклама" или подобен, указващ недвусмислено съдържание, свързано с рекламни тарифи и оферти. Офертата на медията е достъпна в Word, изтегля се автоматично от потребителя.

Интересно тук е допълнението към офертата, което регистрирахме. Редом до офертата си, медията публикува и видеоклип на Европейски парламент за мотивация на гражданите да гласуват в изборите за членове на Европейски парламент '2014. Също и дискусия с настоящи български депутати в Европейския парламент: "Защо е важен моят глас?".


ПЛАТЕНИ материали

Съгласно Изборен кодекс `2014 доставчиците на медийни услуги следва да сигнализират платените материали, които публикуват и разпространяват в хода на предизборната кампания за Европейски избори 2014 (чл. 179 от ИК 2014). Те са длъжни да "отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен". Не са поставени уточнавящи  изисквания към начина, по който медиите да указват платеното съдържание. Решението по какъв начин да спазят изискването е въпрос на индивидуална преценка от страна на медията. 
 
Това е законовото основание на ГИСДИ да провери дали и как медиите отделят и обозначават платените предизборни матириали от неплатените. За целта извършихме целево наблюдение на 114 национални и регионални медии в периода 13-16 май 2014. 
 
Открояват сe с добри решения вестниците "24 часа" - национален ежедневник и "Росица" - регионален ежедневник. Те единствени сред наблюдаваните медии обозначават по специален начин платеното съдържание.

"24 часа" използва в хартиеното си издание специален знак в кръгла форма, наподобяващ мишена. Представлява вписани една в друга окръжности. В най-външната е изписано "Избори 2014" и "Купуването и продаването на гласове е престъпление". В следващата е указано, че материалът е платен чрез надписа "Платен материал".  Знакът е цветен и черно-бял. Поставен е най-често в края на платения материал - в долен десен ъгъл. Медията изисква от възложителите по договорите за платено отразяване на предизборната кампания да декларират съгласието си техните платени предизборни материали да се публикуват, обозначени по съответен начин. 

На хартиените страници на вестник "Росица" виждаме гриф "Евроизбори - 25 май 2014", в който е пояснено, че "Всички материали, публикувани в тази рубрика са платени. Те изразяват позицията на съответна партия, коалиция или канидат". След края на материала е изписано "Купуването и продаването на гласове е престъпление". Тази форма на обозначаване изключва всякакво двусмислие и колебание дали е или не е платен съответния материал.
 


Печат Печат


» Четвърта власт » Стандарти » Добра практика