Печат Печат
Етична рамка
Етични принипи и професионални стандарти
за работа на медиите в изборен процес


 
На национално ниво основни инструменти за саморегулация на медиите са Етичен кодекс на българските медии от 2004 г. и Професионално-етичен кодекс на българските медии от 2013 г. В двата са разписани основните етични и професионални принципи за работа на българските медии.

Изборите за членове на Европейски парламент от Р България, проведени на 25 май 2014 г. са първите избори, в които българското медийно пространство бе „разделено” на две – едната част от медиите останаха верни на принципите и нормите на Етичен кодекс на българските медии от 2004 г., а другата, обособена като „Български медиен съюз” – на Професионално-етичен кодекс на българските медии, приет през 2013 г. Двата кодекса действат едновременно. Разделят медийното пространство на две, доколкото всеки от тях е подписан от съответни медии – електронни или печатни, в по-малка степен сред подписалите етичните кодекси се откриват онлайн медии. Съществува теза, че двата етични кодекса на българските медии, внасят „две етики” в медийното пространство. При съдържателен анализ на двата документа става ясно, че няма „две етики” – основните етични и професионални принципи за работа на българските медии са еднакви. Изложени са в таблицата на следващата страница. По-скоро необходимостта и наличието на два паралелни етични кодекса е свидетелство за процес на нарушаване на целостта, дезинтегриране вътре в медийната система. Оттук следват и хипотези за нейния вътрешен баланс, адаптивност и устойчивост. 

 
Принципи
Етичен кодекс ‘2004 Професионално-етичен кодекс ‘2013

Предоставяне на достоверна и
проверена информация
 
Чл. 1 Чл. 1.1

Разграничаване на фактите от оценките, коментарите и/или предположенията. Плурализъм и равнопоставеност на гледните точки
 
Чл. 1.1.4
Чл. 1.1.5
Чл. 1.6

Работа с проверени информационни източници. Неразкриване на източниците
 
Чл. 1.3 Чл. 2.2
Чл. 2.4

Не използване на нечестни или незаконни средства, заплахи, тормоз за придобиване на информация
 
Чл. 2.2 Чл. 1.7

Защита на авторските права
 
4.3; 4.4; 4.5; 4.6 Раздел III

Даване на право на отговор
 
Чл. 1.1.2 Раздел IV

Редакционна независимост
 
Чл. 3 Раздел V

Антидискриминация
 
Чл. 2.5  Чл. 1.13

Защита на законните и неотменими права на гражданите и правото на обществото да бъде информирано. Неприкосновеност  на личния живот
 
Чл. 2.3 Чл. 1.2
Чл. 1.8

Отговорност към децата.
Закрила на децата

 
Чл. 2.4 Чл. 1.15
 
Колегиалност, взаимно уважение, честна конкуренция, запазване авторитета на професията
Чл. 4 Раздел VI
 
Предвид спецификата на тези изори – избори за членове на Европейски парламент от Р България, е препоръчително медиите да вземат предвид и някои специфични препоръки на Съвета на Европа, отнасящи се до дейността на им по време на избори и отстояването от тях на ценностите на демокрацията и неприкосновеността на гражданите. Това са:
Печат Печат


» Четвърта власт » Етична рамка