Печат Печат
ИЗБОРНИ КНИЖА
 
РЕШЕНИЕ № 765-НС на ЦИК
за УСЛОВИЯТА и РЕДА за изработвани и СЪХРАНЯВАНЕ на ИЗБОРНИТЕ КНИЖА
София, 21.08.2014
 
 
ОТНОСНО:
Условията и реда за ИЗРАБОТВАНЕТО, ДОСТАВКАТА и СЪХРАНЕНИЕТО на изборните КНИЖА и МАТЕРИАЛИ, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014.
 
Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г., както следва:
 
І. ХАРТИЕНА БЮЛЕТИНА за гласуване
Администрацията на Министерски съвет (АМС) възлага отпечатването на хартиените бюлетини на печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници.
Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК).
Бюлетините се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК. Техническите характеристики се определят с решение на ЦИК.
АМС може да възложи доставката (транспортирането) на бюлетините да се извърши с транспортни средства на печатницата на БНБ до Министерство на външните работи и Областните администрации.
Областните администрации съвместно с Районните избирателни комисии (РИК) организират получаването и съхранението на хартиените бюлетини в общинските/областните администрации за съответните изборни райони. РИК контролират транспортирането и съхранението на бюлетините в Общинските администрации.
Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на бюлетините се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.
 
ІІ. Други изборни книжа и материали
Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се възлага от АМС. ЦИК съгласува предоставена от АМС документация по ЗОП. При възлагане на обществените поръчки разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат (съгласно § 3, ал.1 от ДР на ИК).
 
1. ПРОТОКОЛИ, респ. ЧЕРНОВИ на протоколи на СИК и РИК, бланка – чернова за отчитане на преференции и други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК)
Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК. Техническите характеристики се определят с решение на ЦИК.
 
2. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ на друго място и РЕГИСТРИ за издадените удостоверения.
При изработването на удостоверенията се съобразява Решение № 661-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за ЕДИННАТА НОМЕРАЦИЯ на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание и начинът на тяхната защита, както и утвърдените от ЦИК образци на удостоверения (образци на изборни книжа).
 
3. Печати на СИК, пликове за протоколи на СИК, други книжа, заявления, декларации, удостоверения и др., други материали – торби, опаковъчни материали и др., копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК – копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, кутии за отрязъци с номерата на бюлетините
Изработването на ПЕЧАТИ на СИК се извършва по утвърдени с решение № 664-НС от 08.08.2014 г. на ЦИК, с което са определени формата и реквизитите.
ПЛИКОВЕ за протоколи на СИК - доставят се НЕпрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капак по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.
ПЛИКОВЕ за протоколи за резултатите от машинно гласуване на СИК и РИК – доставят се НЕпрозрачни хартиени пликове, с различен цвят от пликовете за протоколи на СИК описани по-горе, формат С4, с размери 229х324, с капак по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка).
Използва се КОПИРНА ТЕХНИКА от изборите, произведени през 2013 и 2014 г., като при нужда кметовете съгласувано с областния управител осигуряват необходимата техника и консумативи за нея.
КУТИИТЕ ЗА ОТРЯЗЪЦИ с номерата на бюлетините са НЕпрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени с отделно решение на ЦИК размер, форма и материал.
КУТИИТЕ ЗА РАЗПИСКИТЕ от експерименталното машинно гласуване, ако са необходими, се доставят по утвърдени с отделно решение на ЦИК размер, форма и материал.
ДРУГИ книжа и материали се доставят по възлагане от АМС на областните и общинските администрации, като се съгласува с решение на ЦИК. 
 
ІІІ. Изработването, доставката и съхранението на някои от изборните книжа и материали може да се извърши децентрализирано, чрез областните и общинските администрации по преценка на АМС, съгласувано с ЦИК.
 
ІV. АМС организира изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали съвместно с областните и общинските администрации, съгласувано с ЦИК.
 
V. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали, възложителите могат за предвидят в договорите да бъде възложена и доставката и/или съхранението на книжата и материалите, съгласувано с ЦИК.
 
VІ. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи (МВР), съгласувано с ЦИК.
 
VІІ. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на РИК, която съвместно с Общинската администрация снабдява СИК с изборните книжа и материали.
 
VІІІ. Министерският съвет (МС) организира съвместно с Областните и Общинските администрации съхранението на техническите устройства за машинно гласуване, съгласувано с ЦИК.
 
ІХ. Министерският съвет (МС) уведомява своевременно ЦИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и съхранението на техническите устройства за машинно гласуване.
 
Х. ДЕЙНОСТИТЕ по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се извършват от АМС при взаимодействие с ЦИК, като съгласуването и приемането на решения се извършва в оперативен порядък.
 
ХІ. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване ЦИК приема съответните решения.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
 
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 
Решение 765-НС на ЦИК
 
Виж: Списък на ГИСДИ с Изборните книжа.
С тях борави СИК. Те се предават от СИК на РИК за проверка и коригиране. След това от СИК на Общинска администрация за съхраняване. 
Печат Печат


» Инструменти » ИЗБОРНИ КНИЖА