Печат Печат
Изборен кодекс
 
НАБЛЮДАТЕЛИ
статут, права и отговорности по Изборен кодекс 2014


 
 
Изборен кодекс - НаблюдателиОбхват на дейност. Общ брой наблюдатели
 
Чл. 111. (1) Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите избори от същия вид.
 
(2) При избори за общински съветници и за кметове наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите общи избори, като регистрацията на организациите и на наблюдателите по чл. 112 запазва действието си. Организацията може да прави промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

(3) Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

(4) Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.
 
 
Регистриране на наблюдателите
 
Чл. 112. (1) Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:
 
  1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации;
  2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.
(2) Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите.

(3) Регистрирането на организациите по ал. 2 се извършва въз основа на заявление, подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
  1. удостоверение за актуално правно състояние;
  2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;
  3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели;
  4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели; представителите на неправителствената организация може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.
(5) Министерството на външните работи отправя покана към организациите по ал. 1, т. 2, както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от чуждестранни партии и движения.

(6) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по ал. 1, т. 2 въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или движение и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

(7) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите въз основа на списъка по ал. 4, т. 3 при спазване на изискването на чл. 111, ал. 3 и 4.

(8) Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или искането.
 
 
Регистър на наблюдателите. Публичност

Чл. 113. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели в съответния вид избор. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 
 
Права на наблюдателите

Чл. 114. (1) Наблюдателите имат право да:
 
1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 и чл. 445, ал. 7;

8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);

10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

12. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

(2) В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

(3) Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34.

(4) Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.
 

 
Легитимиране и отличителни знаци

 
Чл. 115. (1) През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

(2) В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 
Задължения на наблюдателите

 
Чл. 116. (1) Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор.
 
     (2) Наблюдателят не може да бъде придружител.

   (3) За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.
 
Изборен кодекс`2014
Печат Печат


» НаблюдателиТЕ » Изборен кодекс