Печат Печат
« 1 2 3 »
Изборен кодекс
НАБЛЮДАТЕЛИ по Изборен кодекс` 2014


Обхват на дейност. Общ брой наблюдатели
 
 
Чл. 111. (1) Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите избори от същия вид.
 
(2) При избори за общински съветници и за кметове наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите общи избори, като регистрацията на организациите и на наблюдателите по чл. 112 запазва действието си. Организацията може да прави промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

(3) Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

(4) Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

 
 
Регистриране на наблюдателите

 
Чл. 112. (1) Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:
 
  1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации;
  2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.
(2) Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите.

(3) Регистрирането на организациите по ал. 2 се извършва въз основа на заявление, подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
  1. удостоверение за актуално правно състояние;
  2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;
  3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели;
  4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели; представителите на неправителствената организация може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.
(5) Министерството на външните работи отправя покана към организациите по ал. 1, т. 2, както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от чуждестранни партии и движения.

(6) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по ал. 1, т. 2 въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или движение и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

(7) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите въз основа на списъка по ал. 4, т. 3 при спазване на изискването на чл. 111, ал. 3 и 4.

(8) Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или искането.
 

 
 
Регистър на наблюдателите. Публичност

 

Чл. 113. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели в съответния вид избор. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 

 
 
Права на наблюдателите
 

Чл. 114. (1) Наблюдателите имат право да:
 
1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 и чл. 445, ал. 7;

8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);

10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

12. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

(2) В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

(3) Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34.

(4) Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.
 

 
 
Легитимиране и отличителни знаци
 

 
Чл. 115. (1) През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

(2) В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

 
 
Задължения на наблюдателите


 
Чл. 116. (1) Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор.
 
     (2) Наблюдателят не може да бъде придружител.

   (3) За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.


ЗАСТЪПНИЦИ по Изборен кодекс`2014

 
Обхват на дейност. Общ брой застъпници

Чл. 117. (1) Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 
(2) Застъпникът има свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

(3) Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

(4) Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).

(5) Общият брой на застъпниците извън страната на всяка кандидатска листа на партия и коалиция и на инициативен комитет при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

(6) Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. При избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

(7) Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

 
 
Регистриране на застъпниците
 

Чл. 118. (1) Застъпниците се регистрират до изборния ден въз основа на заявление, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Към заявлението се прилага списък, подписан от лицата по изречение първо или второ, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници.

(2) Регистрацията на застъпниците се извършва от районната или общинската избирателна комисия при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4.

(3) Регистрацията на застъпниците извън страната се извършва от Централната избирателна комисия при спазване на изискването на чл. 117, ал. 5.

(4) Застъпник може да бъде заменен от допълнително регистриран застъпник в случаите, когато застъпникът не може да упражнява правата си или когато е направено предложение от съответната партия, коалиция или инициативен комитет. Общият брой на допълнителните застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район (район). Районната или общинската избирателна комисия регистрира застъпника по реда на ал. 1 и му издава удостоверение. Удостоверението на заменения застъпник се анулира. Промяната незабавно се вписва в публичния регистър на застъпниците.

(5) При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията, съответно втори тур при избори за кмет, извършената в Централната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за първия избор, съответно първия тур запазва действието си. Между двата избора, съответно тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници.


 
Качество на застъпника
 

Чл. 119. Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "б" от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите. Когато регистрацията на независим кандидат е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.

 
Права и задължения на застъпника


Чл. 120. (1) Застъпникът има право да:
 
1. подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;

2. присъства на заседанията на избирателните комисии;

3. присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

4. присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

5. присъства в изборното помещение по време на гласуването;

6. присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

7. присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;

8. получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район).

 
(2) На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.

(3) Застъпникът не може да бъде придружител.


 
Отличителни знаци
 

Чл. 121. (1) Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

(2) От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

 
 
Регистър на застъпниците. Публичност
 

Чл. 122. (1) Районната или общинската избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците по кандидатски листи. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(2) Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците извън страната по кандидатски листи.

 
 
Застъпници извън страната
 

Чл. 123. Тази глава се прилага и за застъпниците извън страната. 


ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 
Общ брой представители. Легитимиране

Чл. 124. (1) В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.

(2) Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).

(3) Общият брой на представителите на партия и коалиция и на инициативен комитет извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

(4) Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до изборния ден на районните, съответно общинските избирателни комисии в съответния изборен район (район) от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Районните, съответно общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(5) Представителят на партия, коалиция и инициативен комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице.

(6) Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват в нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията, съответно втори тур при избори за кмет, може да се легитимират и с пълномощното, издадено за първия избор, съответно първия тур. Между двата избора, съответно тура партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в тях, може да упълномощят и нови представители.


 
Отличителни знаци
 

Чл. 125. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 

Права и задължения
 

Чл. 126. (1) Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да:
 
1. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

2. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

3. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

4. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;

5. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);

6. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

(2) На заседанията на комисиите може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет.
(3) Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не може да бъдат придружители.
 


БЮЛЕТИНА за гласуване

 
Съдържание
 
Чл. 371. (1) Бюлетината за гласуване е обща и на лицевата страна съдържа:
 
1. наименованието и номера на района по чл. 356, ал. 2;

2. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението й за регистрация, или наименованието "Инициативен комитет", като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", а за коалиция - с "КП";

3. квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет;

4. квадратчета с изписани в тях поредни номера, броят на които отговаря на броя на членовете на Европейския парламент от Република България, за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция; номерът, изписан във всяко отделно квадратче, означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатска листа на партия или коалиция.
 
(2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия.

(3) Наименованието и номерът на района по чл. 356, ал. 2 се изписват на най-горния ред в бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2 и 3 се изписват в лявата част на бюлетината последователно от ляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. След имената на независимите кандидати се изписва означението "независим". В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на района се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната".

(4) Реквизитът по ал. 1, т. 4 се изписва в дясната част на бюлетината.

(5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

(6) Извън страната се гласува с бюлетини за партии, коалиции и инициативни комитети, които съдържат реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.


 
Жребий за определяне на номер в бюлетината
 

Чл. 372. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2.

(2) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. 


НАЧИН на ГЛАСУВАНЕ в избирателната секция

 
Видове бюлетини

Чл. 206. (1) В избирателната секция избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване.

(2) Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

(3) Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина.

(4) За гласуването с бюлетина за машинно гласуване се прилагат съответните правила, които се отнасят до гласуването с хартиена бюлетина.
 

Отбелязване на вида избор върху бюлетината
 

Чл. 207. При произвеждане едновременно на различни видове избори на бюлетините се отбелязва за кой вид избор се отнасят.

 
Раздел II – Гласуване с хартиени бюлетини
 
 
Хартиени бюлетини
 

Чл. 208. (1) Гласуването се извършва с общи хартиени бюлетини по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

(2) Бюлетините по ал. 1 са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и са защитени с полиграфическа защита.
 

 
Отпечатване на хартиените бюлетини
 

Чл. 209. (1) Хартиените бюлетини се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.). Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия.

(2) Бюлетините се подреждат в кочан по 100 бюлетини. При откъсване върху бюлетината и върху кочана трябва да остава един и същи номер, който да се сравнява от избирателната комисия след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната кутия.
(3) Броят на отпечатаните бюлетини по ал. 1 при всички видове избори е равен на броя на избирателите за съответния вид избор, увеличен с 10 на сто.


 
Избирателни кутии
 

Чл. 210. Избирателните кутии, в които се пускат хартиените бюлетини, са прозрачни и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печата на секционната избирателна комисия и подписани от присъстващите членове на комисията.
 

Запълване на избирателната кутия. Отваряне
 

Чл. 211. (1) Когато избирателната кутия се напълни с бюлетини, върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не може да бъде използвана повече, и се подпечатва с печата на секционната избирателна комисия. Пълната кутия остава на масата за гласуване.

(2) Председателят проверява изправността на втората кутия и дали тя е празна. Кутията се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията. Хартиените ленти се подпечатват с печата на секционната избирателна комисия и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

(3) Двете кутии се отварят едновременно след приключване на гласуването и намерените в тях бюлетини се броят заедно.
 
 
Раздел III – Машинно гласуване
 
 
Начин на гласуване

 

Чл. 212. (1) Избирател може да гласува в избирателната секция чрез специализирани устройства за гласуване.

(2) За съответния вид избор се създава обща бюлетина върху визуален или тактилен терминал, на която гласоподавателят отбелязва по еднозначен начин своя вот.

(3) Бюлетината е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина, като предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или инициативен комитет. Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината.

(4) След произвеждане на гласуването се получава от системата контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.
 

 
Система. Изисквания

Чл. 213. (1) Машинното гласуване се осъществява с помощта на електронни средства.

(2) Електронната система се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:

 
1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за машинно гласуване, включително улеснен достъп за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването;

2. предлага на избирателите инструкции за необходимите действия при машинно гласуване;

3. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат;

4. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите;

5. не допуска манипулиране на гласовете, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;

6. осигурява възможност за лесно управление на потребителския софтуер и в частност на бюлетината;

7. съответства на най-висок стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;

8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на компютърни терминали;

9. гарантира, че всеки избирател подава само един глас за всеки вид избор и че всеки глас се съхранява и преброява само един път;

10. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;

11. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства;

12. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на районните или общинските избирателни комисии и на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването;

13. осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;

14. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;

15. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;

16. позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи;

17. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи.

(3) Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на електронната система и дава задължителни указания на изпълнителите на техническото и програмното осигуряване.
 

Информация. Организация. Резултати
 

Чл. 214. (1) Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни след насрочване на съответния вид избор открива сайт на интернет страницата си за предоставяне на информация при машинно гласуване.

(2) Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира реда за провеждане на машинното гласуване и обработката на данните от него.

(3) Резултатите от машинното гласуване по партии, коалиции и кандидати не се обявяват до края на изборния ден. 


ИЗБОРЕН ДЕН. Гласуване

 
Откриване на изборния ден
 
Чл. 229. (1) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от председателя на секционната избирателна комисия в 6,00 ч., ако присъстват повече от половината от членовете на комисията. При липса на кворум се уведомява районната или общинската избирателна комисия. Ако в 6,00 ч. са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя, което обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

(2) Когато до един час не се явят достатъчно членове на секционната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия назначава необходимия брой членове от резервните членове на мястото на неявилите се членове.

(3) Когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства, районната или общинската избирателна комисия назначава заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия за заместник-председател или секретар.

(4) Когато председателят, заместник-председателят и секретарят на секционната избирателна комисия отсъстват, районната или общинската избирателна комисия назначава председател, заместник-председател и секретар измежду членовете и резервните членове.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 районната или общинската избирателна комисия спазва изискването на чл. 61, ал. 3, съответно на чл. 76, ал. 3.

(6) Централната избирателна комисия по предложение на районната или общинската избирателна комисия, както и по предложение на кмета на община или на кметство, може да разреши гласуването в някои секции да започне в 5,00 ч.
 
 
Действия при откриването
 

Чл. 230. (1) Непосредствено преди откриването на изборния ден бюлетините се разпечатват.

(2) При откриване на изборния ден в изборните помещения може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, представители на средствата за масово осведомяване и избиратели.

(3) Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1, изправността на избирателната кутия, включително и при машинно гласуване, и дали тя е празна. След проверката кутията се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията, и се подпечатва с печата на комисията.

(4) Председателят на секционната избирателна комисия и определен с решение на комисията член при откриване на изборния ден маркират по уникален начин печата на секционната избирателна комисия, с който се подпечатват изборните книжа. За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, който съдържа не по-малко от три отпечатъка от маркирания печат.

(5) След извършване на действията по ал. 1, 3 и 4 председателят на секционната избирателна комисия обявява изборния ден за открит.
 
 
Отличителни знаци на членовете на секционните избирателни комисии
 

Чл. 231. Членовете на секционните избирателни комисии са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Отличителните знаци се отпечатват от Централната избирателна комисия.
 
 
Лица, които имат право да присъстват в изборното помещение
 

Чл. 232. (1) По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, и представители на средствата за масово осведомяване.
(2) Лицата по ал. 1 нямат право да пречат на гласуването.
 
 
Гласуване на лицата, заети в произвеждането на изборите


Чл. 233. Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция, може да упражнят правото си на глас след вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право да гласуват в съответния вид избор и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.
 


ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И СИГНАЛИ

ЦИК съгласно:
 
Чл. 57, ал. 1, т. 26.  разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната, произнася се по тях в срок до 24 часа от постъпването им; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;

Чл. 57, ал. 1, т. 27.  определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии (чл. 57, ал. 1, т. 27) не по-късно от 50 дни преди изборния ден (04.04.2014);

Чл. 57, ал. 1, т. 28. води публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията и на решенията по тях;
 
РИК съгласно:

Чл. 72, ал. 1, т. 17 контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им;

Чл. 72, ал. 1, т. 20 разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на секционните избирателни комисии; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;

Чл. 72, ал. 1, т. 21. създава и поддържа публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, и решенията по тях;
 
 
СИК съгласно:

Чл. 100, ал. 1, т. 6 разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала;
 
Чл. 114, ал. 1, т. 10. – наблюдателите имат право до подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;
 
Чл. 281, ал. 1, т. 5 - броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения се вписват в протокола на СИК. 


Печат Печат
« 1 2 3 »


» Законова рамка » Изборен кодекс