Печат Печат
Методически указания

РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (РИК)
 
 
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

на  Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс

за районните избирателни комисии

(приети с Решение № 291-ЕП от 4 май 2014 г. на ЦИК)

 
 
 Пълния текст може да прочетете тук


 
Раздел ІІ
РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ 


 
           При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България територията на страната се разделя на 31 района съгласно Решение № 6-ЕП от 23.03.2014 г. на ЦИК.
За произвеждане на изборите във всеки район е назначена Районна избирателна комисия (РИК).
 
СТАТУТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА  РИК

           1. Срокът на дейност на РИК е определен с Решение № 20-ЕП от 27.03.2014 г. на ЦИК до 14 дни след изборния ден – 8 юни 2014 г.

          2. Лицата, включени в районните избирателни комисии, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. За това време те ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж по специалността, или по тяхно искане – полагащия им се платен годишен отпуск.

       3. Членовете на районните избирателни комисии при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

         4. При изпълнение на функциите си членовете на районните избирателни комисии не могат да носят отличителни знаци на партия, коалиция или инициативен комитет, да провеждат предизборна агитация или да участват в такава.

        5. Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на районната избирателна комисия се извършва по реда на чл. 67 във връзка с чл. 51, ал. 2 от ИК.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА РИК

       6. Районната избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на 1/3 от членовете й. При отсъствието на председателя заседанията се свикват от определен от него заместник-председател.

     7. Заседанията на районните избирателни комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.

    8. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.

       9. Решенията се вземат с мнозинство две трети (67%) от присъстващите членове.
 
 

Кворум за провеждане на заседания на РИК:
 
 
Брой на назначените членове 15 19
Брой на членовете, осигуряващи кворум   8 10
 
   
      10. Заседанията на РИК се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от определен от него заместник-председател. 
     Председателят прекъсва заседанието, когато в залата не присъстват повече от половината от членовете на комисията и го възобновява веднага след възстановяване на кворума.
 
          Мнозинство за вземане на решение от РИК
 
Брой присъстващи
членове на заседанието при наличие на кворум
Необходим брой гласове за вземане на решение
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
  9
  8
13
12
12
11
10
10
  9
  8
  8
  7
  6
  6

 
          Гласуването е явно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.

          Членовете на комисията подписват протокола и гласуват решения с „особено мнение“, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.

           Членовете на РИК могат да подписват протокола с изборните резултати с „особено мнение“, като изрично отбелязват дали са „за“ или „против“ конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение. Когато „особеното мнение“ е изложено в писмена форма, то се прилага като неразделна част от протокола с изборните резултати.

          Член на комисията НЕ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ДА ПОДПИШЕ протокола с изборните резултати.

          11. Решенията и протоколите се подписват от председателя и секретаря. Когато някой от тях отсъства, решенията и протоколите се подписват от заместник-председател. Решенията и удостоверенията на РИК се подпечатват с печата на комисията.

           12. За заседанията на комисията се води протокол.

      13. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола.

        14. Решенията, протоколите, удостоверенията, издавани от РИК, и текущата кореспонденция се подписват от председателя и секретаря на комисията, а при отсъствие на един от тях – от заместник-председател.

      Когато отсъства председателят или секретарят, вместо отсъстващият подписва заместник-председател, а когато отсъстват и председателят, и секретарят, се подписват заместник-председателите.
      При отсъствие на трима от членовете на ръководството на РИК – се подписва присъстващият член на ръководството и определен с решение на комисията неин член, предложен от различна партия или коалиция.
      Решенията, удостоверенията и кореспонденцията на комисията се подпечатват с печата на комисията.

      15. Районните избирателни комисии ОБЯВЯВАТ решенията си незабавно след приемането им чрез:

 
      1. поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават, и

     2.
чрез публикуване на интернет страницата си.

       Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на РИК незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни след датата на поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и се подписва от двама членове на комисията от различни политически сили.

       16. Решенията на РИК могат да се оспорват в срок до три дни от обявяването им пред ЦИК, която разглежда ЖАЛБАТА в тридневен срок и се произнася с решение.
Решението се обявява незабавно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на обжалване на решенията на ЦИК освен в предвидените в ИК случаи.

     17. На заседанията на РИК може да присъства по един: застъпник на кандидатска листа, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните от застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети становища, мнения и възражения се ЗАПИСВАТ В ПРОТОКОЛА.

   Застъпниците, наблюдатели и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети  могат да присъстват и при:

       - ПРЕДАВАНЕ на изборните книжа и материали в предизборния ден по реда на чл. 215 от ИК;
       - при ВЪВЕЖДАНЕ на данните от протоколите на СИК в изчислителния пункт на РИК.
 
 

ПРАВОМОЩИЯ НА РИК
 

      18. Районната избирателна комисия:
 • следи за прилагането на Изборния кодекс, упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на  района.

Спрямо СИК
 
 • назначава членовете на СИК на територията на района и утвърждава списъка на резервните членове при спазване изискванията на Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК;
 • освобождава членовете на СИК в случаите на нарушения на Изборния кодекс, на решенията на ЦИК и на РИК, както и в случаите на чл. 51, ал. 2 от ИК;
 • провежда обучение на членовете на СИК;
 • разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си;
 • разглежда незабавно всички жалби и сигнали срещу решения и действия на секционните избирателни комисии в изборния ден, произнася се по тях с решение до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване;
 • съвместно с общинските администрации снабдява СИК с избирателни кутии, кутии за отрязъци от бюлетините, списъци, бюлетини и други книжа и материали по реда на чл. 215 от ИК; контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране. 

 
    ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РИК

 
 • поддържа интернет страница, в която публикува незабавно решенията си и пълните протоколи от заседанията си, предварително обявява проект за дневния ред на заседанията, всички публични регистри, водени от комисията, при спазване на Закона за защита на личните данни, както и предварителните и окончателните резултати по утвърдената от интернет доставчика („Информационно обслужване“ АД) технология;
 • заседанията на комисията се излъчват в реално време на интернет страницата на комисията;
 • публикува на интернет страницата на комисията видеоархив от заседанията си незабавно след провеждането им;
 • създава и поддържа електронен публичен регистър на ЖАЛБИТЕ, подадени до комисията, и решенията по тях, регистър на застъпниците, публикува списъка на представителите на партиите и коалициите. 
   

КОНТРОЛИРА

 
 • следи за своевременното и правилното образуване на избирателните секции и формира единните им номера;
 • упражнява контрол върху кметовете за своевременното издаване за заповеди за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци;
 • упражнява контрол за своевременното изготвяне, обявяване и публикуване на избирателните списъци и списъците на заличените лица;
 • упражнява контрол за доставката и съхранението на бюлетините;
 • упражнява контрол за издаването на удостоверенията за гласуване на друго място;
 • следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с физически или зрителни увреждания;
 • контролира провеждането на предизборната кампания на територията на района, включително от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват;
 • произнася се по жалби и нарушения на предизборната кампания в срок от 24 часа от постъпването им;
 • произнася се по жалби срещу решенията и действията на СИК в изборния ден незабавно (до един час от постъпването) и не по-късно от края на изборния ден. 
 

РЕГИСТРИРА

 
 • регистрира застъпници на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети и им издава удостоверения – срок 24 май 2014 г.;
 • води регистър на застъпниците на кандидатските листи. 
 

ОБЯВЯВА

 
 • обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на района не по-късно от 20,00 ч.;
 • установява и обявява резултатите от гласуването на територията на района в срок от 48 часа след приключването му и съставя протокол;
 • предоставя копия от протокола на РИК с резултатите от гласуването в района, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председател и секретаря на комисията, на лицата, посочени в чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК;
 • сканира протоколите на СИК веднага след потвърждаването на въведените данни от тях, публикува ги на интернет страницата на комисията и ги изпраща на ЦИК не по-късно от 48 часа от края на изборния ден;
 • за предаването и приемането на книжата от ЦИК се подписва протокол от представителите на ЦИК и приносителите на протокола и другите книжа и материали на РИК;
 • предава в ЦИК протокола с резултатите от гласуването на територията на района (неразпластен), протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на СИК, копие от компютърната разпечатка за въведените данни от протоколите на СИК, предоставени от изчислителния пункт и два броя технически носители с числови данни от компютърната обработка на протоколите на СИК не по-късно от 48 часа от приемане на последния протокол; при провеждане на експериментално машинно гласуване предава и записващите технически устройства от проведеното гласуване в избирателните секции;
 • предава на областната администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК, в срок от 7 дни от обявяване на изборните резултати. 

СЪСТАВЯ

 
 • протокол с резултатите от гласуването на територията на района – Приложение № 86 от изборните книжа;
 • Районната избирателна комисия с решение констатира наличието на нарушение на разпоредбите на ИК, решенията на ЦИК и РИК от страна на участващите в изборите субекти – партии, коалиции, инициативни комитети и техните представители, кандидатите и техните застъпници, наблюдателите, анкетьорите на социологическите агенции, избирателите, държавните и общински органи, членовете на СИК и РИК, медиите и други, когато действията са извършени на територията на съответния район. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РИК

 
 • при констатирано с решение на РИК нарушение на разпоредбите на ИК, ако извършеното деяние не съставлява престъпление, председателят на РИК съставя акт за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
 • наказателното постановление се издава от съответния областен управител по местоизвършване на нарушение на ИК. 
 

ДЕЛОВОДСТВО

 
                   Районната избирателна комисия води входящ и изходящ регистър.

1. Във входящия регистър се описват всички постъпили в комисията документи – писма, жалби, сигнали, заявления и други входящи документи от ЦИК, държавните и общински институции, граждани, партии, коалиции, инициативни комитети и техните представители, кандидатите и техните застъпници, наблюдатели и други, за които не са предвидени специални (отделни) регистри в ИК.

2. В изходящия регистър се описва цялата изходяща кореспонденция от комисията, независимо до кого е адресирана.

3. В регистрите се отразяват датата и часът на получаване, съответно извеждане на кореспонденцията, името на лицето, организацията, органът на власт, от който произтича, и кратко съдържание на постъпилия материал.
 

ДЕЖУРСТВА
 
             За обезпечаване на нормалната дейност на комисията и създаване на възможност за упражняване на правата на участващите в изборите субекти, уредени в ИК, в часовете от 9,00 до 17,00 часа всеки календарен ден, когато комисията не заседава, РИК организира дежурства на членовете си. Дежурството се провежда от поне двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции.
  
Печат Печат


» НаблюдателиТЕ » Методически указания