Печат Печат
Наказателен кодекс

Престъпления против
политическите права на гражданите и избирателното право
по Наказателен кодекс`2014
 


Престъпления против ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА на гражданите


Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на чл. 167 - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право или да бъде избран или да гласува на референдум или да участва в подписка за произвеждане на референдум, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

         (2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

       (3) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2007 г., в сила от 23.10.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Който организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

     (4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Наказанието по ал. 3 се налага и на лице, което предоставя имотната облага на лицата по ал. 2 и 3, за да бъде предложена или дадена на другиго с цел да бъде склонен да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин.

     (5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Когато деянието по ал. 1 - 4 е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.

     (6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2009 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) В случаите по ал. 2, 3, 4 и 5 съдът постановява и наказание лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6.

       (7) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2008 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Деецът по ал. 2 не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 3 и 4.


Чл. 167а. (1) (Нов - ДВ, бр. 85 от 2007 г., в сила от 23.10.2007 г., предишен текст на чл. 167а - ДВ, бр. 19 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Който с цел да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат или да гласува на референдум по определен начин поиска или получи имотна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

            (2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по чл. 167, ал. 2, 3 или 4.

Чл. 168. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на чл. 168 - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Който упражни избирателно право, без да има такова право, или гласува на референдум се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева.

         (2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Който упражни избирателното си право два или повече пъти при един избор, или гласува два или повече пъти при един референдум се наказва с пробация и с глоба от петстотин до две хиляди лева.

Чл. 168а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) (1) Който в нарушение на установените правила отпечатва бюлетини за гласуване, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до три хиляди лева.

      (2) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който противозаконно държи или разпространява бюлетини за гласуване.

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Длъжностно лице, както и лице от състава на избирателна комисия, което наруши тайната на гласуването или по какъвто и да е начин преправи резултат от избори, или референдум се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.

Чл. 169а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1991 г., изм. бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин принуди някого противно на убежденията или волята му да участвува или да напусне политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.

Чл. 169б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.

Чл. 169в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Когато деянието по чл. 169а и 169б е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

Чл. 169г. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) (1) Който образува или ръководи група, която си поставя за цел да извършва престъпления по този раздел, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години.

       (2) Който членува в такава група, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

       (3) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата, и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

     (4) Не се наказва участник в групата, който доброволно се предаде на властта и разкрие групата, преди да е извършено от нея или от него друго престъпление по този раздел.


 

Престъпления против ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО
 
Препятстване на упражняване на избирателно право

 
Чл. 318. (1) Който чрез принуда, по измамлив или друг противозаконен начин пречи на другиго да упражни свое избирателно право или да участва в референдум, се наказва с лишаване от свобода до три години, с пробация или с глоба.

            (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който принуждава другиго да не упражни свое избирателно право или да го упражни по определен начин.

         (3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено от длъжностно лице в нарушение на службата или на функцията му, наказанието е лишаване от свобода до четири години и лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1.
 

 
НАРУШАВАНЕ НА ТАЙНАТА при гласуване

 
Чл. 319. (1) Който наруши тайната на гласуване при произвеждане на избор или на референдум, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.

           (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от длъжностно лице при изпълнение на неговата служба или функция, наказанието е лишаване от свобода до четири години и лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1.

 
Противозаконно СКЛОНЯВАНЕ

 
Чл. 320. (1) Който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право по определен от дееца начин при избор или при произвеждане на референдум, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба.
Който организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с целта по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до четири години, с глоба от две хиляди до десет хиляди лева и с лишаване от право по чл. 60, ал. 1.

 
  • Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който посредничи за предлагане или даване на имотна облага с целта по ал. 1.
  • Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който предоставя имотната облага на лицата по ал. 2 или 3.
  • В случаите по ал. 1 – 3 деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган за извършеното престъпление преди произвеждане на избора или на референдума. 
 
ПРЕПЯТСТВАНЕ на орган

 
Чл. 321. (1) Който пречи на избирателна комисия или на орган за произвеждане на референдум да осъществява дейността си, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с порицание.

           (2) Когато деянието по ал. 1 е съпроводено с принуда, наказанието е лишаване от свобода до четири години и порицание.

                 (3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено от:

 
  • две или повече лица, сговорили се предварително;
  • длъжностно лице при изпълнение на неговата служба или функция;
  • лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на престъпно сдружение,наказанието е лишаване от свобода от една до пет години, глоба и лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1.

 
 ПРЕПРАВЯНЕ на резултат

 
Чл. 322. (1) Който преправи резултат от избор или от референдум, се наказва с лишаване от свобода до четири години.

             (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от длъжностно лице при изпълнение на неговата служба или функция, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1.


 
НАРУШАВАНЕ НА СЛУЖБА или на функция

 
Чл. 355. (1) Длъжностно лице, което с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини на другиго вреда наруши или не изпълни задълженията си по служба или по функция, или превиши правата си и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1.

              (2) Когато:

 
  • от деянието са настъпили значителни вредни последици;4
  • деянието е извършено от лице, което изпълнява отговорна служба или функция,наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1
  
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖБА или на функция

 
Чл. 356. Длъжностно лице, което набави за себе си или за другиго противозаконна облага, като използва службата или функцията си, когато извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години и с лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1.
 

Допустителство

 
Чл. 357. Длъжностно лице, което допусне негов подчинен да извърши престъпление, свързано със службата, функцията или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление
 

Явно ПОДБУЖДАНЕ
 
 
Чл. 424. Който явно подбужда към престъпление пред множество хора или чрез печатно произведение, чрез средство за масово осведомяване, чрез използване на информационна или съобщителна технология или по друг подобен начин, се наказва с лишаване от свобода до две години, с пробация или с глоба.
 


 
Смущаване на съобщенията

 
Чл. 461. (1) Който противозаконно прекъсне или попречи на съобщенията и случаят не е маловажен, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

        (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до една година, пробация или глоба.
Отклонение на съобщителен трафик

Чл. 462. Който противозаконно използва електронно съобщително устройство или електронна съобщителна услуга, за да генерира или за да пренасочи електронни съобщения в свой или в чужд интерес, се наказва с лишаване от свобода до шест години или с пробация.
 

Наказателен кодекс
 
Печат Печат


» Законова рамка » Наказателен кодекс