Печат Печат
Нов кодекс`2014
СПОРНИ ТЕКСТОВЕ в проекта за Нов Изборен кодекс

СТАНОВИЩЕ на ГИСДИ

от 27 януари 2014
(редактирано на 3 февруари 2014)
 
 
ОТНОСНО:
Спорни текстове в проекта за Нов Изборен кодекс
 
 • За пропорционална система с преференция. Преференцията да бъде един брой, факултативна (по желание на избирателя), а не задължителна.
 • Процент 5 или 7 за прилагане на преференцията. Сега е 10%.
 • Подкрепяме пробното машинно гласуване в до 100 секции.
 • Да отпадне думата „дежурства” за ОИК. Чл. 83, ал. 3 и ал. 4.
 • Да се работи по избирателен списък на ЦИК/ГРАО: реално гласувалите през 2009 и 2013 г., а не по пълния регистър на българските граждани сега. Това е приемлива междинна форма за преминаване към активна регистрация на избирателите - за да се надмогне сегашната ситуация с парадоксално раздути избирателни списъци.
 • Методиката за изчисляване на разпределението на мандатите да бъдат част от Изборния кодекс.
 • Мандатът на ЦИК да е за 5 години, с ротация на 2,5 години.
 • Да се декларира дарение, което е повече от 3 МРЗ. Може да се мисли и за по-висок праг на сумата.
 • Относно изследванията в чл. 202-205 да се борави с термина „изборни/електорални”, вместо с термина „социологически” изследвания. Да се уточни че става дума за специализирани изследвания тип еxit poll в часовия диапазон на изборния ден, както и за частично и пълно паралелно преброяване в деня непосредствено след изборния ден.
 • Освен това в чл. 202, ал. 1 да не се говори за „агенции” (социологически и маркетингови), а за „организации”, осъществяващи такива специализирани изследвания.
 • Да се разреши изборните/електоралните изследвания в деня на изборите да се извършват и от други организации, като ГИСДИ, а не само от „социологически/маркетингови” агенции.
 • СИК да получават точния брой бюлетини, плюс 10 процента. Не повече. Това да се контролира стриктно. Включително като се отчитат след изборите всички книжа.
 • Броят на членовете на ЦИК е по-добре да остане 15 души.
 • При общински избори сме за уседналост от 6 месеца.
 • Изборната кампания да се провежда само на български език. Това е официалният публичен език в България по Конституция. Няма основания при избори да се прави изключение.
 • Не сме съгласни в ЦИК да се включват членове от професионални и синдикални организации.
 • Одобряваме в Обществения съвет към ЦИК професионалните и други граждански организации да имат свои представители, квота за свои представители.
 • Подходящо е предложението да има само по един представител/застъпник на партийна листа в СИК или в РИК. За да не се струпват много хора в помещението на секцията.
 • Сме за 5 души състав на СИК при един избор и 7 души при повече от един избор в един ден.
 • Против сме регионалните предизборни центрове (РПЦ) за групи населени места. Така се елиминира СИК като пряко оторизирана и отговорна за достоверността на секционния изборен протокол. Обезсмислят се и застъпниците/наблюдателите в СИК. Броенето се концентрира, което е предпоставка за политическа корупция и със значим ефект за фалшифициране на реалния вот.
 • За интегрална бюлетина, с отделен квадрат за вписване на номера на преференцията. Без вписване на имената на удвоените по брой листи на отделните партии и коалиции. Това е единствената техническа и физическа възможност да се работи чрез интегрална бюлетина, не само при национални, но и при местни избори.
 • Внимателно да се обсъди казусът с чл. 228 за обявяване на недействителна бюлетина, когато гласоподавателят е показал за кого/кои е гласувал. Показването може да се тълкува като изборна агитация в деня на избора в избирателната секция.
 • Предлагаме  подписи на 5000 човека и депозит от 20 000 лева за регистрация на партия. За независим кандидат 1000 човека и депозит 100 лева при национални избори.
 • Против сме 2 процентната бариера за участие в НС, но сме за 3 или 4%.
 • Против сме индивидуалната номерация на бюлетините, която е видна за членовете на комисията и наблюдателите. Това предполага разкриване тайната на вота.
 • Ако се приеме номерация на бюлетините, то тя да бъде двойна: пълен уникален номер, който да остава на отрязъка в кочана с бюлетини и втори номер върху индивидуалната бюлетина, с която се гласува, като от този номер са премахнати последните 3 или 4 цифри, съответстващи на гласуващото лице и са оставени само предишните цифри, оказващи избирателния район и номера на избирателната секция.
 • Изборите да се провеждат в почивен ден, както досега.
 • Приемаме предложението да бъде създаден 33-ти многомандатен район от гласовете в чужбина.
 • Номерацията в списъка на изборните секции да бъде непрекъсната. Да се отстранят възможностите за включване в списъка на „кухи” несъществуващи секции.
 • Да се контролира стриктно производството на брой изборни бюлетини, както и на брой печати за СИК, както и тяхното движение по страната и извън нея.
 
 Проф. Михаил Мирчев,
 председател на ГИСДИ

 София, 27 януари 2014

 


„СОЦИОЛОГИЧЕСКИ/ДЕМОСКОПСКИ/МАРКЕТИНГОВИ” проучвания в проекта за Нов Изборен кодекс

СТАНОВИЩЕ на ГИСДИ

от 3 февруари 2014
 
 

ОТНОСНО:
Коректното наименование на изборните (електоралните) проучвания (изследвания), съгласно чл. 202-205 в проекта за Нов Изборен кодекс


Уважаеми колеги,
 
         В проекта за Нов Изборен кодекс, в чл. 202-205 са визирани така нар. "социологически проучвания", осъществявани от така нар. "социологически агенции". И двата термина са спорни, въпреки че са наложени в сегашната политическа и журналистическа лексика.
    В изборна и предизборна ситуация се правят специфичен вид проучвания (изследвания). Съгласно международната практика те не се наричат "социологически". В тази връзка е и това наше становище. 

 
 1. В проекта за Нов Изборен кодекс се използват термините „социологически/демоскопски/маркетингови” проучвания. Това е принципно неправилно. В световната практика визираните от Кодекса изследвания се наричат „електорални/изборни” изследвания. Очевидно е необходимо да се възприеме този термин в горните и други членове от Кодекса.
 2. За яснота може да се конкретизира, че става дума за специфични изследвания, провеждани в изборния ден. Това са Екзит Пол (в часовия диапазон за гласуване), както и Паралелно преброяване. То е частично по извадката на Екзит Пол, като правило се обявява 2-3 часа след края на изборния ден. Прави се и пълно паралелно преброяване, което като правило се обявява 1 ден след края на изборния ден.
 3. Кой е субектът на тези специализирани изследвания? В чл. 202, ал. 1 е казано „агенции”, и то „социологически” и „маркетингови”. По закон няма такива форми. Само НЦИОМ бе такава, но той вече е закрит. Предлагаме да се говори не за „агенции”, а за „изследователски организации, осъществяващи такъв тип изследвания”.
 4. Стои въпросът кой да осъществява професионален контрол за методиката, конкретната работа на терен, обработката и публикуването в медии на данните от Екзит Пол и Паралелно Преброяване? Това може да се възложи на две професионални организации с международна легитимност: БСА, Българска Социологическа Асоциация, работеща от 1970 година. Активен член на МСА, Международна Социологическа Асоциация; БАМОР, работеща от 20 години, Активен член на ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).
 
Уважаема г-жо Манолова,
Уважаеми дами и господа Депутати,
 
Убедени сме, горните редакции в Новия Изборен Кодекс са необходими.
За да се нормализира отношението към „социолозите” и „социологията”.
За да се въведе ясно принципът на професионализъм при регистриране на правото, провеждането, обявяването на изборните резултати и публичната легитимност на тези изследователски организации и техните изследвания в изборния ден и непосредствено след него.
 

Проф. Михаил Мирчев,
председател на ГИСДИ

София, 3 февруари 2014
 

Печат Печат


» Позиции на ГИСДИ » Нов кодекс`2014