Печат Печат
ОФЕРТИ + Резултати
28 август 2014  Парламентарни избори '2014  

Проверката на ГИСДИ Медиен мониторинг "Парламентарни избори '2014" установи, че към 28 август 2014:​
 
 
90 от наблюдаваните 181 доставчици на медийни услуги СА публикували офертите си за платено отразяване на предизборната кампания. ГИСДИ ги поздравява!!!

91 доставчика НЕ СА все още.
 

Приемаме, че доставчикът е публикувал условия, ред, време и тарифи за платено отразяване на предизборната кампания в следните два случая:
 
  • Публикувана е самостоятелна тарифа с изрично указание за валидност  в рамките на предизборната кампания за избори за народни представители на 5 октомври 2014;
  • В рамките на общата оферта за търговска реклама е обявено оскъпяване за политическа реклама и комуникация за периода на предизборната кампания.
60 от 90-те доставчици на медийни услуги, публикували офертите си в законово изисквания срок, са изработили и публикували самостоятелна оферта за платено отразяване на предизборната кампания за Парламентарни избори '2014.

30 предлагат оскъпяване с 25% до 100% на общата оферта за търговска реклама.

Тук регистрираме изключение. Един от доставчиците на онлайн новинарски услуги с регионален обхват "Монтана днес" (12 МИР Монтана - 5 мандата) предлага умножаване на цените от търговската рекламна оферта с "коефициент 5". Значи ли това увеличаване на цените за политическа реклама с 500% спрямо търговската?


 
    Обхват  ГИСДИ ИЗВАДКА
медиен мониторинг
  Тип медия ДА, има оферта
28.08.'14
Оферта
Избори за НС '14
% над търговска оферта
Национална
аудитория
 
 
 
  Доставчици 
  на медийни услуги
  за всички 31 МИР
  Контролиращ орган   ЦИК, чл. 57 (23) ИК
 
    Печатни медии
    (ежедневници)
6 3 3
    Радио 4 4 0
    Телевизия 6 6 0
    Онлайн медии 17 4 13
Регионална
аудитория
 
 
 
  Доставчици
  на медийни услуги
  за отделни МИР
  Контролиращ орган   РИК, ОИК, чл. 72    (17), чл. 87 (19) ИК
    Печатни медии
    ежедневници
10 8 2
    Радио 2 2 0
    Телевизия 8 7 1
      Онлайн медии 37 26 13
 
 
 Парламентарни избори '2014     Общо  90  60  30
 
Въз основа на резултатите от наблюдението, се налага извод, че едва 60 от наблюдаваните 181 доставчика на медийни услуги са публикували: 
  • самостоятелни и специално изработени тарифи, валидни за конкретната кампания за избори за народни представители на 5 октомври 2014;
  • наред с цената са публикували и конкретните условия, време и ред за публикуване и излъчване на предизборните прояви на кандидатите;
  • офертите са публикувани на удачно място в сайтовете - най-често медиите публикуват офертите си в рубриката „Реклама” или самостоятелно в горен ъгъл, където е най-естествено потребителите - политически субекти, граждани, неправителствени наблюдателски организации и др. да ги търсят. Медиите, част от една медийна група публикуват офертата за цялата група на сайта на групата или на сайта на всяка отделна медия. Първото решение затруднява потребителя да открие и използва публикуваната оферта, особено в случаите, когато не е направена хипервръзка между страницата на отделната медия и страницата на медийната група;
  • публикуването на тарифите и условията е направено по такъв начин, че да са бързооткриваеми и да се улесни достъпа на потребителите до тях - бързо и лесно могат да бъдат изтеглени, за да се ползват. 
  • графичните им решения улесняват потребителите в търсенето на конкретна информация; липсват двусмислия.
 
ЗАПЛАЩАНЕ на медийна услуга,
свързана с отразяване на предизборната кампания
 
  ГИСДИ напомня!  

При анализ на съдържанието на публикуваните оферти, попаднахме на две диаметрално противоположни решения по отношение на заплащането на оферираните медийни услуги, свързани с отразяване на предизборната активност на партии, коалиции и независими кандидати:
 
  • доставчикът обявява
отстъпка при предварително заплащане на медийните услуги в офертата си;

В. "Утро"
19 МИР Русе - 8 мандата

 
  • доставчикът изрично пояснява, че
заплащането на медийните услуги се извършва предварително и посочва срокът, в който следва да се извърши. 
 
Регионална телевизия "Канал 6"
21 МИР Сливен - 6 мандата


Според Изборен кодекс, чл. 187 що се отнася до печатните медии и онлайн новинарски услуги и чл. 198 (4) що се отнася до търговските електронни медии, ЗАПЛАЩАНЕТО на медийните услуги, свързани с отразяване на предизборната активност на кандидатите се извършва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДВАРИТЕЛНО. 

В този ред посочваме ДОБРА ПРАКТИКА по отношение публикуване на оферти, която регистрирахме. Телевизия "Враца", Радио "ХОТ FM" (6 МИР Враца - 6 мандата) редом до офертата си за платено отразяване на предизборната кампания са публикували и законовата норма, която урежда отношението доставчик на медийна услуга - възложител в предизборната кампания. Оценяваме решението! И с усмивка отбелязваме, че публикуваният текст - чл. 148 е от Изборен кодекс "Фидосова" от 2011, който днес вече не действа. Същата норма е приета и в сега действащия Изборен кодекс "Манолова" от 2014 - чл. 198. 


УТВЪРДЕНА ДОБРА ПРАКТИКА е решението за публикуване на оферти на "Вестникарска група България" - наблюдаваме националните ежедневници "24 часа" и "Труд". Вече за вроти път регистрираме навременно публикуване не само на оферта за платено отразяване на предизборната кампания, но заедно с нея "Указания за политическа кампания", "Декларация за произход на средствата" и "Декларация Избори '2014". 

"Декларация Избори '2014" ограничава така нар. редакционна отговорност на доставчика за сметка на отговорността на възложителя при публикуване на материали по договор в предизборната кампания. С този документ доставчикът на медийни услуги си гарантира висака степен на неуязвимост при предявяване на претенции по административно-, гражданско- или наказателно-процесуален ред отправени към него по повод публикация, направена по силата на договор за платено отразяване на предизбораната кампания. Възложителят декларира, че приема да заплати разхода по публикуването на право на отговор, възникнал по повод негова публикация, а също и, че приема публикациите по договора да бъдат обозначени като платени, съгласно изискване на Изборния кодекс. 

 
Печат Печат


» Четвърта власт » Парламентарни '2014 » ОФЕРТИ + Резултати