Печат Печат
ОФЕРТИ - Резултати
28 август 2014   .ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ '2014  

Проверката на ГИСДИ Медиен мониторинг "Парламентарни избори '2014" установи, че към 28 август 2014:​

 
91 доставчика  от наблюдаваните 181 все още НЕ СА публикували офертите си за платено отразяване на предизборната кампания.
90 доставчици на медийни услуги СА публикували офертите си.
 

Можем да очертаем следните модели за неизпълнение на законовото изискване доставчиците на медийни услуги да публикуват офертите си за платено отразяване на предизборната кампания на интернет страниците си не по-късно от 40 дни преди изборния ден. 
 • не се открива никаква оферта на страницата на доставчика;
 • открива се навигационен бутон "Оферта Парламентарни избори" или подобно, но към 28 август 2014, страница, към която води бутона е празна или не се отваря. Наблюдаваме в 5 от доставчиците, включени в извадката.
 • откирава се оферта за Европейски избори '2014 или по-рано провеждани избори. Наблюдаваме в 13 от доставчиците, включени в извадката.
Можете да видите разпределението по типове медии на страница "Публикуване на оферти"

 
Добрата НОвина

ДОБРАТА НОВИНА е, че регистрираме намаляване на дела на доставчиците, които не спазват законовото изсикване да публикуват офертите си в срок в сравнение с кампанията от април-май тази година - Европейски избори '2014. Тогава от наблюдавани 144 медии 92 не обявиха оферитите си в срок. Сега от 181 наблюдавани медии, необявилите са 91. 64% на ЕВРОизбори '2014 и 50% на Парламентарни избори '2014.


Другата СТРАНА

Непубликуването на оферта за платено отразяване на предзиборната кампания 40 дни преди началото на кампанията, може ДА НЕ Е НАРУШЕНИЕ
 • когато доставчиците на медийни услуги са решили да отразяват предизборната кампания безплатно, в полза на обществения инетерес, поставяйки своята обществена мисия пред ежедневната пазарна логика;
 • когато доставчикът на медийни услуги е едновременно лидер, член, симпатизант на партия, коалиция, независим кандидат и решава да работи безвъзмездно в полза на своята партия, коалиция, инициативен комитет. Такива случаи регистрира медийният мониторинг на ГИСДИ на предходните избори;
 • когато доставчикът на медийни услуги е с малък аудиторен обхват и очаква да не привлече интересите на политическите партии, коалиции, инициативни комитети. Ето какво писмо получи ГИСДИ от такъв доставчик.
 
Уважаеми колеги,

Благодарим за напомнянето. Проблемът, конкретно за Mignews.info е, че сайтът е малък и за огромно наше съжаление не представлява интерес за политическите партии по време на предизборната кампания.
Изминалите извънредни парламентарни избори и вотът за Европейски парламент ни доказаха това. Поради тази причина за нас е безсмислено да публикуваме тарифите отново.

 

Ето какво бе споделено с нас от доставчик на медийни услуги в кампанията за Евроизбори '2014:

Между другото изследването ви е посветено на медиите и греховете им:). Проблемът е такъв, че партиите предлагат: или взимате тези пари на ръка или нямаме кампания при вас.
Един кандидат ппеди години ме пита колко гласа ще му осигуря, ако рекламира при мен. Аз вдигнах учудено рамене, а той ми каза: за тия пари, които ми искаш, аз ще си гарантирам еди колко си гласа, ако ги дам, където трябва. Това е истинската ситуация.


Горните хипотези има възможност да бъдат проверени и то не с абослютна сигурност едва в хода на кампанията. За да бъдат ясни намеренията на доставчиците относно начините на отразяване на предизборната кампания още преди кампанията, а също и за да се оптимизира регулирането на медиите в изборен процес, след изборите за Европейски парламент '2014 ГИСДИ предложи промяна на Изборния кодекс, според която търговска еектронна медия, печатна медия или онлайн новинарска услуга, която не обяви в указания срок условия, ред и цени за платено отразяване на предизборната кампания няма право да сключва договори за платено отразяване с политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.


ДОБРА ПРАКТИКА

Вероятно изглежда парадоксално при обявяването на негативни резултати да се описва добра практика. Но ДОБРА ПРАКТИКА има, след като отчитаме намаляване на дела на доставчиците, които не публикуват офертите си в законово указания срок. Разбира се, очакваме, че доставчиците на медийни услуги ще продължат да публикуват офертите си в хода на кампанията, следвайки опита от предишната предизборна кампания за Евроизбори '2014.
 
Пред вид резултатите от медиен мониторинг "Евроизбори '2014", ГИСДИ си позволи да напомни на доставчиците на медийни услуги за тяхното задължение да публикуват офертите си. Изпратихме напомнителни е-писма до 200 медии на 25 август 2014 - крайният срок. И наблюдавахме реакцията на нашите адресати. Част от тях потърсиха консултацията ни и публикуваха офертите си. Други направиха това самостоятелно. А трети ни съобщиха, че вече са изпълнили задължението си.

На 28 август - три дни след крайния срок, ГИСДИ "Медиен мониторинг" потърси оферта в сайтовете на 181 доставчика на медийни услуги. Сигнализирахме ЦИК, СЕМ и няколко РИК за непубликуване на оферти от страна на доставчици на медийни услуги. Сигналите са депозирани на 28 август 2014. Можете да ги видите в страницата "Изборни нарушения".

Към датата на настоящата публикация, 29 август 2014, получихме отговор от РИК Видин - Решение №30 от 29.08.2014 г. След извършена проверка, РИК Видин констатира неизпълнение на законовата норма от 2 от посочените в сигнала 3 регионални медии. Издава указание на доставчиците да съобразят задълженията си с изискването на Изборния кодекс. Сигналът е публикуван в електронния регистър на жалби и сигнали, воден от РИК Видин. 

На днешното заседание на ЦИК, 29 август 2014, е бил разгледан синала на ГИСДИ, но все още до нас не е достигнало решение. 

Надяваме се, доставчиците на медийни услуги да дадат публичност на условията, реда, времето и тарифите за платено отразяване на предизборната кампания в следващите няколко дни. Тази публичност дава равни условия на кандидатите в политическата надпревара за достъп до медиите. Тя е необходимо условие за равнопоставеност на самите медии в предизборната кампания, за да не се получава така, че едни доставчици да спазват закона, а други - не, и всички да получават доходи от медийните пакети, например. И накрая, отговорността пред закона, особенно в деликатната атмосфера на изборен процес е отговорност пред аудиторията, която в предизборна кампания има специалната задача да направи информиран избор.


ГИСДИ пита?


Причините за пропускане на срока за публикуване на оферти вероятно са от различен характер. От непрецизирани в закона термини, условия, позволяващи двуяко тълкувание до непрецизни в своята работа медии, незапознати с регулаторнтата рамка, в която следва да работят в изборен процес. Резултатите от проверката на ГИСДИ Медиен мониторинг провокират редица въпроси с належащо решение:
 • Неспазването на изискването означава ли, че съответните медии няма да участват в предизборната кампания с платено отразяване на предизборната кампания и политическа реклама? Означава ли, че ще отразяват предизборната кампания в полза на обществения интерес – безплатно?​ Или просто няма да декларират приходи от платено отразяване на предизборната кампания и политическа реклама?
 • Предоставяне и отчитане на медийните пакети. Според чл. 178 от ИК държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на партиите и коалициите. Според ал. 5.  редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от ЦИК съгласувано с министъра на финансите. Ще се признаят ли като разходи, плащания за политическа реклама и други предизборни материали, направени към медии, неспазили в срок изискването на чл. 187 и чл. 198 ал. 4 от ИК, 2014?
 • Начин и място на публикуване на офертите. В ИК има изискване за мястото на публикуване на офертите – на интернет страницата на медията. Конкретно къде в страницата и как са решения, които медиите сами взимат. Следва да се изисква от медиите публикацията да бъде ясна, видима, лесно откриваема, на страницата на всяка отделна медия, независимо от принадлежността й към дадена медийна група.
 • Условия, ред и време за отразяване на предизборната кампания. При неуточнен регламент – ред и време за отразяване на предизборната кампания – е възможно нарушаване на равния достъп на политическите партии и участници в Европейски избори 2014. Ако две партии са договорили и предплатили участие в дадена медия, как медията решава в какъв ред да се излъчат съответните материали? Печатните медии и онлайн новинарски услуги следва да публикуват „условия и цени” (чл. 187). Търговските електронни медии следва да публикуват „условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите” (чл. 198 (4). Какво се разбира под „условия и цени” при печатните медии и онлайн новинарски услуги? При печатните медии следва да се разбира място, размер, цвят на публикацията, честота на публикуване. При онлайн новинарските услуги – всичко това плюс време на излъчване; позиция, на която стои публикацията и време, в което заема тази позиция.  Всички видове медии следва да уточнят реда, по-който ще бъдат публикувани предизборни материали. Според собствеността печатните медии и онлайн новинарски услуги и търговските електронни медии са от един тип – частни, търговски медии. Следва по този признак да бъдат третирани еднакво от закона.
 • Онлайн новинарски услуги.  Най-голям дял на неспазили изискването на Изборния кодекс имат онлайн медиите. Може би те не се самоидентифицират като предоставящи „онлайн новинарски услуги”. Възможно е да има проблем с разбирането на термина „онлайн новинарски услуги” сред журналистическата и медийна гилдия, сред  обществеността. Съдържанието на термина е изяснено в Изборния кодекс. Проверка в Гугъл показва, че терминът „онлайн новинарски услуги” се използва само в България в рамките на изборното законодателство. В научни публикации – български и чуждестранни, е възприет термина „онлайн медии”, обозначаващ интернет-базирани комуникационни платформи – интернет информационни агенции; информационни сайтове; информационно-аналитични сайтове; блогове. По аналогия от „аудиовизуални медийни услуги” (Директива за аудиовизуалните медийни услуги, 2007) вероятно е направен пренос към „онлайн медийни услуги” още в текста на Изборен кодекс '2013, Допълнителни разпоредби, чл. 19 (б) бб.
 • Мониторинг на медиите с цел наблюдение на изпълнението на вменениете им от Изборен кодекс 2014 изисквания и отговорности в изборния процес. Кой следи дейността на медиите по време на предизборната кампания за контрол на своевременното и точно изпълнение на конкретните изисквания на Изборния кодекс, 2014? За радио и телевизия – СЕМ, според Споразумение за мониторинг между ЦИК и СЕМ? Колко медии наблюдава СЕМ? Кой наблюдава печатните медии и онлайн медиите?


Печат Печат


» Четвърта власт » Парламентарни '2014 » ОФЕРТИ - Резултати