Печат Печат
ОФЕРТИ на сайта
28 август 2014   .Парламентарни избори '2014.
 
Най-късно 40 дни преди изборния ден, на 25 август 2014, доставчиците на медийни услуги следва да публикуват условия, ред, време и тарифи за платено отразяване на предизборната кампания на интернет страниците си.
 
ХРОНОГРАМА на ЦИК - ВАЖНИ ДАТИ


Задължението медиите да публикуват в интернет страниците си своите оферти за платено отразяване на предизборната кампания не е ново. Същото задължение медиите имаха и при отразяването на местните и президентски избори през 2011, на предсрочните парламентарни избори през 2013, на изборите за членове на ЕП от Р България – 25 май 2014. Дори по-назад, преди Изборен кодекс ‘2011 „Фидосова”, доставчиците на медийни услуги отново са били длъжни да обявят тарифите си най-късно 31 дни преди изборния ден (Закон за избиране на народни представители, чл. 56а и Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Р България, чл. 62).
 
Закон за избиране на народни представители

Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени за платени публикации на всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и независими кандидати. Тарифите се обявяват най-късно 31 дни преди датата на изборите.

Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Р България

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2009 г., в сила от 03.04.2009 г.) Печатните издания и частните радио- и телевизионни оператори предоставят едни и същи условия и цени за платени публикации и предавания на всички регистрирани за участие в изборите политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети. Тарифите за тези услуги се обявяват най-късно 31 дни преди датата на изборите.​
 
Като наблюдател на изборите ГИСДИ си позволява да застане в активна позиция и да напомни на доставчиците на медийни услуги за това тяхно задължение (Изборен кодекс, чл. 187, чл. 198 ал. 4;Решение № 722-НС на ЦИК). Имаме пред вид опита и резултатите от нашия медиен мониторинг на Евроизбори ‘2014, когато от 143 наблюдавани от нас доставчика на медийни услуги едва една трета изпълниха, поне частично, своето задължение по Изборен кодекс. Практически публикукуването на оферти продължи през цялата кампания за Европейски избори '2014. Резултатите от наблюдението на медиите са публикувани на: Публикуване на ОФЕРТИ. Вижте също и добрите практики, уловени от ГИСДИ.

200 доставчика на медийни услуги получиха електронни писма от ГИСДИ, напомнящи им да изпълнят своето законовото задължение. Писмата бяха изпратени на 25 август 2014 от електронната поща на ГИСДИ - gisdibulgaria@gmail.com, до публикуваните в интернет страниците на медиите електронни адреси за кореспонденция. Получихме веднага отговори от Slivini.bg, в. "Посредник", в. "Труд", радио "К2", че вече са публикували своите оферти. Нашите поздравления! Получихме и запитвания от колеги как да публикуват офертите си. Дадохме консултация и ще продължим да консултираме и да подкрепяме доставчиците на медийни услуги  да изпълнят ролята си не просто на посредник, но на обществено ангажиран фактор в изборния процес. 

ГИСДИ започва медиен мониторинг "Парламентарни избори '2014" с проверка дали и как доставчиците на медийни услуги са изпълнили задължението си по Изборен кодекс да публикуват условия, ред, време и тарифи за платено отразяване на предизбораната кампания. Съзнаваме, че в условията на съвместно съществуване на два модела за отразяване на кампанията: платен и безплатен, медиите, които се готвят да изберат втория и да отразяват кампанията безплатно, по-скоро няма да публикуват оферти - те просто нямат нужда от такива. Очакваме, че медиите, които ще отразяват кампанията платено, не само ще публикуват офертите си, но и договорите с политическите партии, коалиции и инициативни комитети, а също - ще сигнализират коректно платеното съдържание. 
Методически бележки

На основание чл. (чл. 187, чл. 198 ал. 4)от Изборен кодекс направихме проверка дали и как доставчиците на медийни услуги са публикували офертите си за платено отразяване на предизборната кампания на своите интернет страници. Проверката извършихме три дни след законово определения срок за изпълнение на задължението - на 28 август 2014.

Наблюдателите на ГИСДИ Медиен мониторинг "Парламентарни избори '2014" ръчно и лично обследваха интернет страниците на 181 доставчика на медийни услуги. 

 
В извадката ни влизат както медии с национално, така и с регионално и локално разпространение.  Поствяме акцент върху печатните и онлайн медиите

Извадката ни няма претенции за представителност. В нея са включени 181 медии, достигащи до избирателите във всичките 31 многомандатни избирателни района в страната. 


Основните критерии за селектиране на наблюдаваните медии са:
  • аудиторен обхват и разпознаваемост на медията (reach and recognition);
  • ангажираност на аудиторията - реакция, разпространение на медийното съдържание (engagement);
  • регионално представяне.
 

    Обхват
 
ГИСДИ ИЗВАДКА
медиен мониторинг
    Тип медия Общ бр. ед.
   Национална
   аудитория

 
 
 
   Доставчици на медийни услуги
   за всички 31 МИР
   Контролиращ орган ЦИК
   чл. 57 (23) ИК
 
    Печатни медии
    (ежедневници)

 
8
    Радио
 
6
    Телевизия
 
8
    Онлайн медии
 
24
   Регионална
   аудитория

 
 
 
   Доставчици на медийни услуги
   за отделни МИР

   Контролиращ орган РИК, ОИК
   чл. 72 (17), чл. 87 (19) ИК
 
    Печатни медии
    ежедневници

 
21
    Радио
 
6
    Телевизия
 
15
    Онлайн медии
 
93
   Парламентарни избори '2014     Общ бр. ед.
 
181


Резултати


Установихме, че съотношението на медиите, спазили изискването на ИК срещу другите е приблизително 50 на 50.
 
90 доставчика СА публикували офертите си.
91 доставчика НЕ СА публикували офертите си. 
 
   Обхват  ГИСДИ ИЗВАДКА
медиен мониторинг
Тип медия Общ бр. Оферта
ИМА
28.08.2014
Оферта
НЯМА
28.08.2014
 Национална
 аудитория

 
 
 
  Доставчици
  на медийни услуги
  за всички 31 МИР

  Контролиращ орган
  ЦИК,
 чл. 57 (23) ИК
 
  Печатни медии
  (ежедневници)
8 6 2
  Радио 6 4 2
  Телевизия 8 6 2
  Онлайн медии 24 17 7
 Регионална
 аудитория

 
 
 
  Доставчици
  на медийни услуги
  за отделни МИР


  Контролиращ орган
  РИК, ОИК, 
чл. 72 (17),
  чл. 87 (19) ИК

 
  Печатни медии
  ежедневници
21 10 11
  Радио 6 2 4
  Телевизия 15 8 7
  Онлайн медии 93 37 56
Парламентарни избори '2014   181 90 91
 

Приемаме, че доставчикът е публикувал условия, ред, време и тарифи за платено отразяване на предизборната кампания в следните два случая:
  • Публикувана е самостоятелна тарифа с изрично указание за валидност  в рамките на предизборната кампания за избори за народни представители на 5 октомври 2014;
  • В рамките на общата оферта за търговска реклама е обявено оскъпяване за политическа реклама и комуникация в рамките на предизборната кампания.
Вижте как се е представила всяка от наблюдаваните медии на страницата: "ОФЕРТИ - РЕЗУЛТАТИ".
 


Печат Печат


» Четвърта власт » Парламентарни '2014 » ОФЕРТИ на сайта