Печат Печат
ОС към ЦИК
 
СТАНОВИЩЕ на Обществения Съвет към ЦИК

от 09.05.2014 г.

 
      относно:  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО гласуване с ЕЛЕКТРОННИ МАШИНИ


За първи път Изборният Кодекс предвижда провеждане на мащабно експериментално гласуване с електронни машини. Основните доводи на законодателя са, че гласуването с електронни машини би прекратило възможностите за манипулация, които са на лице при използването на хартиени бюлетини и свързани с маркиране на желаната опция, броене и отчитане на резултатите. Надеждни и въведени с подходяща информационна кампания електронните машини за гласуване биха повишили доверието и сигурността в изборния процес.

 Успешното провеждане на настоящото експериментално гласуване би дало отговор на въпросите, дали то да бъде разширено на  последващи избори с тенденция за преминаване към гласуване с машини на национално ниво в обозримо бъдеще или този проект да не бъде продължаван, което ще рече отхвърляне на гласуването с електронни машини. Настоящият експеримент е свързан не само с еднократното изразходване на публичен финансов ресурс, но то значително би определило, как ще се гласува в бъдеще, как ще бъдат отчитани резултатите, каква би била степента на общественото доверие в изборния процес и избраните институции, и не на последно място дали ще се даде зелена светлина за изразходването на значителен публичен ресурс за продължаване на експериментите и евентуално официално внедряване на машините за електронно гласуване в изборната ни практика.
  •    Общественият Съвет е силно притеснен от липсата на отчетност и анализи от провежданите до момента експерименти с електронни машини за гласуване на предишни избори, както и от липсата на информация относно избора и доставката на машини за настоящото експериментално гласуване. ЦИК не е спазил посочения срок в Приложението на Решение 32/18.03.2014г. за избор и тест на електронните машини за гласуване до 20 дни преди датата на изборите.Общественият Съвет би желал да получи съдействие от ЦИК, като му бъде предоставена информация относно:
 
 - причините довели до забавянето на процедурите за избор на доставчик/ тип машина за гласуване и доставката на определения брой електронни машини. Продължително забавяне на доставката на необходимите машини би поставило под въпрос обективността и доверието в настоящия експеримент.

- мотивите за определянето на секциите, в които да се проведе експериментално машинно гласуване. Твърде голям брой от тях са в гр. София и особено в кв. Студентски Град, което ще доведе до изкривени резултати от експеримента и неполучаване на обективна картина от възприемането на този тип гласуване от мнозинството имащи право на глас. Експериментът не е предвиден да се проведе в секции от особен интерес за оценката на възприемането на електронното гласуване. 
  • Във връзка с осигуряването на прозрачност и ефективно подпомагане дейността на ЦИК по отношение организацията и провеждането на експерименталното гласуване с електронни машини Общественият Съвет има следните препоръки към ЦИК: 

1. Публично обявяване на критериите за доставчик на машините за настоящия експеримент и пълните технически изисквания към машините.

2. Непосредствено след избирането на доставчик и тип машина публично обявяване на нейните пълни технически спецификации (софтуер и хардуер), както и договор за доставка/ наем (доставна цена, гаранционно обслужване, стойност на поддръжка и промяна на софтуер за период от 5г. /или следващите пет национални избора), индикативни разходи за съхранение и т.н.

3. За да бъде експериментът представителен е необходимо той да обхване всички или възможно най-голям брой избирателни райони на страната, както и той обхване всички групи от населението (според пол, етнос, възраст, ниво на образование, технически познания и т.н.). Следователно критериите за определяне на избирателните секции, в които да се гласува и експериментално с машини (Решение 18/ 26.03.2014г. на ЦИК) е необходимо значително да се усъвършенстват. Неприемливо за национален експеримент установен и чрез закон е да бъде проведен единствено в два района на страната.

4. Навременно изработване на методика за работа с електронните машини и задължително обучение на всички членове на СИК, където ще се провежда и експерименталното гласуване. Навременно обучение на членовете на РИК свързано с инсталирането на машините, обработката на резултатите и предаването им в ЦИК.

5. Навременно планиране на необходимата организация за гладко протичане на изборния ден в секциите, в които ще се гласува и експериментално. Експерименталното машинно гласуване не трябва да възпрепятства редовното гласуване, но също така, гласоподавателите не трябва да изпитват каквито и да е пречки за да участват и в него.

6. Включване на гласуването с електронни машини в информационната кампания на ЦИК с цел популяризиране на национално ниво и поставяне на акцент, че това гласуване не замества гласуването с хартиени бюлетини, а е единствено експериментално. Поставяне на обяснителни и указващи материали пред и в избирателните секции включени в експеримента.

7. В разумен срок преди изборите предоставяне на  участващи в експерименталното гласуване електронни машини на независими институции, граждански организации и групи, желаещи да подложат на тест софтуера и хардуера на машините за евентуални отклонения от зададените технически спецификации. Да им бъде предоставена възможност за директна намеса върху софтуера и хардуера на машините с цел манипулиране на показваните резултати, за да се гарантира заявената степен на защита на приемането, съхранението и отчитането на данните и идентифициране на възможности за усъвършенстване на устройствата.

8. На базата на кода на софтуера на одобрените машини от ЦИК, въз основа на които ще се направи поръчка за доставка/наем, е необходимо изработване на софтуер, който да послужи за сверяване на софтуерните и хардуерните спецификации на всички 100 впоследствие доставени машини за съответствие с тези на първоначално одобрените от ЦИК.

9. Навременно изготвяне на въпросник за бъдещия анализ включващ параметри, които да се наблюдават при провеждането на експерименталното машинно гласуване (преди, по време и след изборния ден). Събраните данни следва да бъдат база за последващ анализ, който да съдържа обосновани крайни резултати от проведеното експериментално гласуване с електронни машини препоръчвайки негово бъдещо разширяване или отхвърляне. Неизменна част от анализа трябва да бъдат финансовите аспекти на проведения експеримент и планиране на последващите разходи, ако той бъде продължен.

 

гр. София
09 май 2014 г. 
Печат Печат


» Позиции на ГИСДИ » Обществен съвет » ОС към ЦИК