Печат Печат
Позиция на ГИСДИ
Позиция на ГИСДИ

относно:
ОГЛАСЯВАНЕ НА ДАННИ от рейтингови изследвания (социологически проучвания) 

ПРЕДСТАВЕНА НА:
Заседание на ОС към ЦИК, с предложение ЦИК да приеме това  становище като свое и да информира медиите,  че трябва да спазват посочените законови изисквания и професионални стандарти

ОТНОСНО:
Огласяване на данни, рейтинги, изборни прогнози от „допитвания до  общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите”, (ИК, чл. 205)

ПРОБЛЕМ:
Зачестява некоректното спрямо закона и професионалните стандарти публикуване на данни от предизборни рейтингови изследвания.
 
НЕОБХОДИМОСТ от реакция на ЦИК:
Нужно е на медиите да се припомни тяхното законово задължение да обявяват данните от изследвания, заедно с паспортните данни от всяко изследване.
 
ДОБРА ПРАКТИКА:
Европейски стандарт е, освен обявяването на възложителя, източника и финансирането, да бъде обявено и дали изследването е представително, обемът на извадката, времето на терена, методиката на регистрацията и на извадката.
 
Предлагаме ОС да настоява за специално решение на ЦИК относно обявяването на данни, рейтинги и прогнози от предизборни рейтингови изследвания и по-специално за паспортните характеристики за всяко изследване - публикувани като 5% от площта на конкретната публикация, както и като начало и край в електронните медии.


Пример за графично оповестяване на рейтинг 
 
Примерен текст на паспортни данни: (5%  от площта на публикацията)

 
Изследването е извършено от НЦИОМ по поръчка и финансирано от Народното събрание на 2-9 април  2014 г., представително е за населението 18+ години в България. Интервюирани са 1180 души, в домовете им, чрез интервю лице в лице.  Извадката е сохастична по избирателен списък.

(Или извадката е квотна по признаци: вид населено място, пол, външност, степен на образование...)

 
Паспортни данни за всяко публикувано (огласявано) изследване
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ съгласно Нов Изборен кодекс, чл. 205:
 • Възложител –  ИМЕ на организация/институция/фондация/медия/…
 • Изпълнител – ИМЕ на агенция/институт за изследвания
 • Източник на финансиране – ИМЕ на организация/институция/фондация/медия/…
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ съгласно професионалните стандарти
за добра изследователска и медийна практика в Европа
 • Терен – от Дата до Дата (когато е набирана индивидуалната информация).
 • Обем на извадката – 1000 д., 1200 д., 2000 д., …
 • Брой гнезда - 150, 180, 200, ... гнезда
 • Извадка – представителна или не-представителна.
Ако е представителна: за кого е представителна – цялото пълнолетно население или само за: район, град, местност, или за друга възрастова група, или за…
 • Метод на регистрация: интервю лице-в-лице в дома на реципиента; интервю по телефона; интервю на улицата; групова анкета; индивидуална анкета; онлайн анкета; пощенска анкета; …
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА информация
 • Метод на извадката: поименна, адресна, двустепенна стохастична; предварително стратифицирана; квотна антуражна; квотна по Киш; квотна по факторни признаци; .…
 • Сравнимост с предишно изследване: изследване от …
 • Дата на първа публикация:
 
 
Печат Печат


» Пета власт » Стандарти » Позиция на ГИСДИ