Печат Печат
Правила за отразяване
Решения на Централната избирателна комисия относно правила за отразяване от БНТ И БНР на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., и членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г.
......................................................................................................................................................................
Решение 731-НС на ЦИК


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 731-НС

София, 19.08.2014


ОТНОСНО:

Приемане на Правила за отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания
На основание чл. 57, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 
Р Е Ш И:
 
 
ПРИЕМА Правила за отразяване на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания от БНТ и БНР, съгласно приложението.
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

 
Решение 731-НС на ЦИК
 
ПРИЛОЖЕНИЕ към
Решение № 731-НС от 19 август 2014 г.
 
ПРАВИЛА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ БНТ И БНР
НА ПРОЯВИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В
ИЗБОРИТЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 Г., РЕГИСТРИРАНИ ОТ ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ
 
1. На основание чл. 189, ал. 3 от ИК Централната избирателна комисия приема настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, във времето на предизборната кампания.

2. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, въз основа на следните принципи:

 
2.1. Спазване на разпоредбите на ИК и на принципите, установени в чл. 10 от ЗРТ;
2.2. Спазване на Решение № 721-НС от 15 август 2014 г., Решение № 722-НС от 15 август 2014 г. и решението за реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на ЦИК;
2.3. Обективност при отразяването на проявите на всички кандидати в различните форми: диспути, клипове и други форми;
2.4. Справедливо отразяване на предизборните прояви на всички кандидати;
2.5. Равнопоставеност на всички кандидати при отразяване на техните прояви чрез многообразие от гледни точки и осигуряване на възможност за свободно изразяване на мнения;
2.6. Зачитане на значимостта на всеки кандидат, при отразяване на предизборната му кампания;
2.7. Зачитане на правата и доброто име на всеки кандидат;
- Регулация и саморегулация за отговорно, обективно, точно и честно медийно поведение при упражняване на редакторската свобода.

 
3. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, като прилагат редакторска свобода и отговорност при спазване на посочените в т. 2 принципи, спазване на действащото законодателство и добрата журналистическа практика, установена в Етичния кодекс на българските медии.

4. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват предизборната кампания на кандидатите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в рамките на специално предназначени за това предавания под формата на диспути, клипове и други форми, договорени в споразумението за формите, темите, форматите и екипите сключено между Главните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио, и упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
В споразумението за формите, темите, форматите и екипите, сключено между главните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, следва ясно да бъдат регламентирани безплатните и платените форми на предизборни прояви по БНТ и БНР, видът, времето и редът на излъчванията, условията и цените за изработване и излъчване.

5. Българската национална телевизия и Българското национално радио следва да предприемат организационни мерки за недопускане на нелоялно предизборно съревнование в други свои рубрики, извън определените програми и предавания за тази цел.

6. Съветът за електронни медии извършва мониторинг върху дейността на БНТ и БНР за спазването на настоящите правила, ИК и ЗРТ.

7. Българската национална телевизия и Българското национално радио, спазвайки принципа на равнопоставеност, предоставят равна възможност на всички кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, да заявят, заплатят и използват телевизионно и/или радиовреме за излъчването на предизборни клипове и за използването на други форми на отразяване на предизборната кампания.

8. Редът за отразяване на предизборните клипове в БНТ и БНР е този, посочен от ЦИК след жребия по чл. 192 от ИК, при спазване на принципа на ротация за всеки следващ ден. В случай че дадена партия, коалиция или инициативен комитет не предостави за излъчване клип, то нейният ред при излъчване на клипове се заема по право от следващата по ред съгласно жребия, проведен от ЦИК.

9. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите и независимите кандидати ефирно време за провеждане на директни диспути при условия и ред, определени в Споразумението по чл. 189, ал. 4 от ИК, въз основа на предоставената им редакторска свобода и отговорност и при спазването на принципите посочени в т. 2.

10. Диспутите протичат под формата на отговори от страна на участниците, зададени от водещия въпроси по предварително определени със Споразумението по чл. 189, ал. 4 ИК теми. Водещият на диспута следи за осигуряване на равна възможност за участие в диспута, като предоставя еднакво време за отговор на участниците.

11. В диспутите се допускат встъпителни и заключителни изявления на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Редът на встъпителните и заключителните изявления на кандидатите и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите се определя от изтегления в ЦИК жребий съгласно Решение № -НС от.2014 г.

12. Българската национална телевизия и Българското национално радио се задължават да излъчват анонси за диспутите най-малко два дни преди датата на всеки диспут в програмите си.

13. При спазването на принципите по т. 2 БНТ и БНР със Споразумението по чл. 189, ал. 4 от ИК предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., ефирно време за участие в други форми на предизборна кампания в програмите на БНТ и БНР.

14. Формите по т. 13 се определят със споразумението по чл. 189, ал. 4 от ИК.

15. Забранено е в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг кандидат, партия, коалиция и инициативен комитет, и/или друг участник в изборите. Не се допуска използването в готовите за излъчване клипове на елементи на търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

16. Забранява се в предаванията на БНТ и БНР да бъдат накърнявани правата и доброто име на кандидат за член на Европейския парламент, издигнат от партия, коалиция или инициативен комитет.

17. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от ЗРТ. Искането може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва незабавно, без коментар, в същото време, предаване и рубрика.

18. Забранява се излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и се забранява излъчването на материали с антидържавен, нехуманен характер или материали, насаждащи етническа, верска нетолерантност и омраза.

19. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от БНТ и БНР партиите, коалициите и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване по реда на Решение № -НС от 2014 г.

20. Настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, се прилагат и за предизборните предавания и излъчвания от регионалните центрове на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

21. Настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, са приети с Решение № 731-НС от 19 август 2014 г. на ЦИК

 


Решение 198-ЕП на ЦИК

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 198-ЕП

София, 21.04.2014
 

ОТНОСНО:

Приемане на Правила за ОТРАЗЯВАНЕ ОТ БНТ И БНР на проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания

На основание чл. 57, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правила за отразяване на проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания от БНТ и БНР, съгласно приложение.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 21.04.2014 в 22:04 часа

 
Решение 198-ЕП на ЦИК
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ към
Решение № 198-ЕП от 21.04.2014 г.
 
ПРАВИЛА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ БНТ И БНР
НА ПРОЯВИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗБОРИТЕ НА 25 МАЙ 2014 г.,
РЕГИСТРИРАНИ ОТ ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ
ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ
 
1. На основание чл. 189, ал. 3 от ИК Централната избирателна комисия приема настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, във времето на предизборната кампания.

2. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, въз основа на следните принципи:

2.1. Спазване на разпоредбите на ИК и на принципите, установени в чл. 10 от ЗРТ;

2.2. Спазване на Решение № 106-ЕП от 9 април 2014 г., Решение № 107-ЕП от 9 април 2014 г. и Решение № 156-ЕП от 14 април 2014 г. на ЦИК;

2.3. Обективност при отразяването на проявите на всички кандидати в различните форми: диспути, клипове и други форми;

2.4. Справедливо отразяване на предизборните прояви на всички кандидати;

2.5. Равнопоставеност на всички кандидати при отразяване на техните прояви, чрез многообразие от гледни точки и осигуряване на възможност за свободно изразяване на мнения;

2.6. Зачитане на значимостта на всеки кандидат, при отразяване на предизборната му кампания;
2.7. Зачитане на правата и доброто име на всеки кандидат;

- Регулация и саморегулация за отговорно, обективно, точно и честно медийно поведение, при упражняване на редакторската свобода.

3. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, като прилагат редакторска свобода и отговорност при спазване на посочените в т. 2 принципи, спазване на действащото законодателство и добрата журналистическа практика, установена в Етичния кодекс на българските медии.

4. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват предизборната кампания на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г. регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в рамките на специално предназначени за това предавания под формата на диспути, клипове и други форми, договорени в споразумението за формите, темите, форматите и екипите сключено между Главните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио, и упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

В споразумението за формите, темите, форматите и екипите, сключено между главните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, следва ясно да бъдат регламентирани безплатните и платените форми на предизборни прояви по БНТ и БНР, видът, времето и редът на излъчванията, условията и цените за изработване и излъчване.

5. Българската национална телевизия и Българското национално радио следва да предприемат организационни мерки за недопускане на нелоялно предизборно съревнование в други свои рубрики, извън определените програми и предавания за тази цел.

6. Съветът за електронни медии извършва мониторинг върху дейността на БНТ и БНР за спазването на настоящите правила, ИК и ЗРТ.

7. Българската национална телевизия и Българското национално радио, спазвайки принципа на равнопоставеност, предоставят равна възможност на всички кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, да заявят, заплатят и използват телевизионно и/или радиовреме за излъчването на предизборни клипове и за използването на други форми на отразяване на предизборната кампания.

8. Редът за отразяване на предизборните клипове в БНТ и БНР е този, посочен от ЦИК след жребия по чл. 192 от ИК, при спазване на принципа на ротация за всеки следващ ден. В случай че дадена партия, коалиция или инициативен комитет не предостави за излъчване клип, то нейният ред при излъчване на клипове се заема по право от следващата по ред съгласно жребия проведен от ЦИК.

9. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите и независимите кандидати ефирно време за провеждане на директни диспути, при условия и ред определени в Споразумението по чл. 189, ал. 4 от ИК, въз основа на предоставената им редакторска свобода и отговорност и при спазването на принципите посочени в т. 2.

10. Диспутите протичат под формата на отговори от страна на участниците, зададени от водещия въпроси по предварително определени със Споразумението по чл. 189, ал. 4 ИК теми. Водещият на диспута следи за осигуряване на равна възможност за участие в диспута, като предоставя еднакво време за отговор на участниците.

11. В диспутите се допускат встъпителни и заключителни изявления на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Редът на встъпителните и заключителните изявления на кандидатите и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите се определя от изтегления в ЦИК жребий съгласно Решение № 158-ЕП от 14.04.2014 г.

12. Българската национална телевизия и Българското национално радио се задължават да излъчват анонси за диспутите най-малко два дни преди датата на всеки диспут в програмите си.

13. При спазването на принципите по т. 2 БНТ и БНР със Споразумението по чл. 189, ал. 4 от ИК предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., ефирно време за участие в други форми на предизборна кампания в програмите на БНТ и БНР.

14. Формите по т. 13 се определят със споразумението по чл. 189, ал. 4 от ИК.

15. Забранено е в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг кандидат, партия, коалиция и инициативен комитет, и/или друг участник в изборите. Не се допуска използването в готовите за излъчване клипове на елементи на търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

16. Забранява се в предаванията на БНТ и БНР да бъдат накърнявани правата и доброто име на кандидат за член на Европейския парламент издигнат от партия, коалиция или инициативен комитет.

17. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от ЗРТ. Искането може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва незабавно, без коментар, в същото време, предаване и рубрика.

18. Забранява се излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и се забранява излъчването на материали с антидържавен, нехуманен характер или материали, насаждащи етническа, верска нетолерантност и омраза.

19. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от БНТ и БНР партиите, коалициите и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване, по реда на Решение № 107-ЕП от 9 април 2014 г..

20. Настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, се прилагат и за предизборните предавания и излъчвания от регионалните центрове на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

21. Настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, са приети с Решение № 198-ЕП от 21 април 2014 г. на ЦИК


Печат Печат


» Четвърта власт » Законова рамка » Правила за отразяване