Печат Печат
Проучвания
„СОЦИОЛОГИЧЕСКИ/ДЕМОСКОПСКИ/МАРКЕТИНГОВИ” проучвания в проекта за Нов Изборен кодекс

СТАНОВИЩЕ на ГИСДИ

от 3 февруари 2014
 
 
 
ОТНОСНО:
Коректното наименование на изборните (електоралните) проучвания (изследвания), съгласно чл. 202-205 в проекта за Нов Изборен кодекс


Уважаеми колеги,

 
         В проекта за Нов Изборен кодекс, в чл. 202-205 са визирани така нар. "социологически проучвания", осъществявани от така нар. "социологически агенции". И двата термина са спорни, въпреки че са наложени в сегашната политическа и журналистическа лексика.
    В изборна и предизборна ситуация се правят специфичен вид проучвания (изследвания). Съгласно международната практика те не се наричат "социологически". В тази връзка е и това наше становище. 

 
 1. В проекта за Нов Изборен кодекс се използват термините „социологически/демоскопски/маркетингови” проучвания. Това е принципно неправилно. В световната практика визираните от Кодекса изследвания се наричат „електорални/изборни” изследвания. Очевидно е необходимо да се възприеме този термин в горните и други членове от Кодекса.
 2. За яснота може да се конкретизира, че става дума за специфични изследвания, провеждани в изборния ден. Това са Екзит Пол (в часовия диапазон за гласуване), както и Паралелно преброяване. То е частично по извадката на Екзит Пол, като правило се обявява 2-3 часа след края на изборния ден. Прави се и пълно паралелно преброяване, което като правило се обявява 1 ден след края на изборния ден.
 3. Кой е субектът на тези специализирани изследвания? В чл. 202, ал. 1 е казано „агенции”, и то „социологически” и „маркетингови”. По закон няма такива форми. Само НЦИОМ бе такава, но той вече е закрит. Предлагаме да се говори не за „агенции”, а за „изследователски организации, осъществяващи такъв тип изследвания”.
 4. Стои въпросът кой да осъществява професионален контрол за методиката, конкретната работа на терен, обработката и публикуването в медии на данните от Екзит Пол и Паралелно Преброяване? Това може да се възложи на две професионални организации с международна легитимност: БСА, Българска Социологическа Асоциация, работеща от 1970 година. Активен член на МСА, Международна Социологическа Асоциация; БАМОР, работеща от 20 години, Активен член на ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).
 
Уважаема г-жо Манолова,
Уважаеми дами и господа Депутати,
 
Убедени сме, горните редакции в Новия Изборен Кодекс са необходими.
За да се нормализира отношението към „социолозите” и „социологията”.
За да се въведе ясно принципът на професионализъм при регистриране на правото, провеждането, обявяването на изборните резултати и публичната легитимност на тези изследователски организации и техните изследвания в изборния ден и непосредствено след него.
 

Проф. Михаил Мирчев,
председател на ГИСДИ

София, 3 февруари 2014
 


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ на социологически проучвания в изборния ден

СТАНОВИЩЕ на ГИСДИ

от 29 април 2014
 

ИЗПРАТЕНО ДО:
Обществения съвет към ЦИК
 
ОТНОСНО:
Проекта за решение на ЦИК за условията и реда  за извършване на социологически проучвания в изборния ден


Уважаеми колеги,
 
         На свое заседание на 29.04.2014 Общественият съвет към ЦИК обсъди проекта за решение на ЦИК за условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден и препоръчва следните уточнения и допълнения в окончателния текст на решението:
 
По т. 1:
     Добре би било терминът „агенциите”, съгласно Изборния кодекс да бъде пояснително конкретизиран, че в случая се разбират институти/аген­ции/организации, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и които имат за предмет на дейност провеждане на социологически проучвания, изследвания на общественото мнение, изборни/електорални проучвания.
 
По т. 1д:
        Има предложение да се декретира, че методиката на регистрация при екзит пол може да бъда само „анкета с урна”. Наше становище е, че методиката на интервю с избиратели, които вече са гласували – също е коректна.
        Според нас, всяка организация, която провежда екзит пол, следва сама да определи кой метод за регистрация предпочита да използва.
 
По т. 1е:
         Когато се оценява опитът на „агенциите”, следва той да бъде диференцирано оценяван: в провеждане на социологически проучвания и изследвания на общественото мнение, от една страна, и от друга – изследвания в изборния ден като екзит пол и извадково частично преброяване със съответна прогноза за резултата от изборите.
       Добре е да се има предвид хипотезата, че могат да кандидатстват организации/институции/агенции, които съвсем скоро са били учредени, и които биха могли да представят професионално изработени и методически коректни планове за осъществяване на екзит пол и извадково паралелно преброяване.

По т. 5:
        Баджовете на анкетьорите, както и другите баджове на наблюдатели и застъпници, е добре да имат знаци указващи конкретните избори – Избори за Европейски парламент 2014, дата – 25 май и отговорната институция ЦИК.

По т. 6:
       Вместо да се определя края на изборния ден като 19 ч., е по-гъвкаво да се напише: „преди часа на официално обявения край от ЦИК на изборния ден”.

По т. 7:
      Добре е ясно да се каже, че анкетите/интервютата с избирателите трябва да се осъществяват след, а не преди гласуването на гражданите. Още, добре е анкетьорите да бъдат регистрирани като действащи на територията на определена РИК и различните секции в РИК, а не действащи само в определена секция.

По т. 10:
        Предлагаме, при огласяването на резултати от изследвания в изборния ден задължително да се дава информация и за броя на наблюдаваните секции, които са включени в извадката на екзит пола или частичното паралелно преброяване.
                    

 
Проф. Михаил Мирчев,
председател на ГИСДИ

София, 29 април 2014
 


ОГЛАСЯВАНЕ НА ДАННИ, РЕЙТИНГИ, ИЗБОРНИ ПРОГНОЗИ от „допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите”

Позиция на ГИСДИ

от 8 април 2014
 
 
ПРЕДСТАВЕНА НА:
Заседание на ОС към ЦИК, с предложение ЦИК да приеме това  становище като свое и да информира медиите,  че трябва да спазват посочените законови изисквания и професионални стандарти

ОТНОСНО:
Огласяване на данни, рейтинги, изборни прогнози от „допитвания до  общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите”, (ИК, чл. 205)

ПРОБЛЕМ:
Зачестява некоректното спрямо закона и професионалните стандарти публикуване на данни от предизборни рейтингови изследвания.
 
НЕОБХОДИМОСТ от реакция на ЦИК:
Нужно е на медиите да се припомни тяхното законово задължение да обявяват данните от изследвания, заедно с паспортните данни от всяко изследване.
 
ДОБРА ПРАКТИКА:
Европейски стандарт е, освен обявяването на възложителя, източника и финансирането, да бъде обявено и дали изследването е представително, обемът на извадката, времето на терена, методиката на регистрацията.
 
Предлагаме ОС да настоява за специално решение на ЦИК относно обявяването на данни, рейтинги и прогнози от предизборни рейтингови изследвания и по-специално за паспортните характеристики за всяко изследване - публикувани като 5% от площта на конкретната публикация, както и като начало и край в електронните медии.
 

Пример за графично оповестяване на рейтинг

 
Примерен текст на паспортни данни: (5%  от площта на публикацията)
 
 
       Изследването е извършено от НЦИОМ по поръчка и финансирано от Народното събрание на 2-9 април  2014 г., представително е за населението 18+ години в България. Интервюирани са 1180 души, в домовете им, чрез интервю лице в лице.  Извадката е сохастична по избирателен списък.

(Или извадката е квотна по признаци: вид населено място, пол, външност, степен на образование...)

 
Паспортни данни за всяко публикувано (огласявано) изследване
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ съгласно Нов Изборен кодекс, чл. 205:
 • Възложител –  ИМЕ на организация/институция/фондация/медия/…
 • Изпълнител – ИМЕ на агенция/институт за изследвания
 • Източник на финансиране – ИМЕ на организация/институция/фондация/медия/…
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ съгласно професионалните стандарти
за добра изследователска и медийна практика в Европа
 • Терен – от Дата до Дата (когато е набирана индивидуалната информация).
 • Обем на извадката – 1000 д., 1200 д., 2000 д., …
 • Брой гнезда - 150, 180, 200, ... гнезда
 • Извадка – представителна или не-представителна.
Ако е представителна: за кого е представителна – цялото пълнолетно население или само за: район, град, местност, или за друга възрастова група, или за…
 • Метод на регистрация: интервю лице-в-лице в дома на реципиента; интервю по телефона; интервю на улицата; групова анкета; индивидуална анкета; онлайн анкета; пощенска анкета; …
ДОПЪЛНИТЕЛНА информация
 • Метод на извадката: поименна, адресна, двустепенна стохастична; предварително стратифицирана; квотна антуражна; квотна по Киш; квотна по факторни признаци; .…
 • Сравнимост с предишно изследване: изследване от …
 • Дата на първа публикация:
 
 
 
Проф. Михаил Мирчев,
председател на ГИСДИ
 
София, 8 април 2014
 


Печат Печат


» Позиции на ГИСДИ » Проучвания