Печат Печат
Ред на представяне
Решения на Централната избирателна комисия относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 и в изборите за членове на Европейския парламент от Р България - 25 май 2014
......................................................................................................................................................................
 
Решение 158-ЕП на ЦИК

 
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 158-ЕП

София, 14.04.2014                                     
(Виж Решение № 159-ЕП)
 

ОТНОСНО:

Процедура за определяне чрез ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 192 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 
Р Е Ш И:
 
Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:
1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са:

 
1.1. клипове и други форми на предизборна кампания;

1.2. диспути.

 
2. За всяка една от двете форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.

3. Жребият за формите на предизборна кампания по БНТ и БНР е общ между всички партии, коалиции и инициативни комитети регистрирали в ЦИК кандидатски листи.

Процедура:

4. Жребият се води от председателя на ЦИК.

5. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК, като името на председателя не се включва. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК".

6. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК партия и коалиция както е посочено в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината или името на независим кандидат издигнат от съответния инициативен комитет. Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ".

7. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.

По този ред се определя и членът на ЦИК, който ще пристъпи към тегленето на жребия по т. 1.2.

8. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно един плик и оповестява неговото съдържание.

9. Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на партията, коалицията или независимия кандидат в съответната предизборна форма по т. 1.1. и 1.2.

10. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

11. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

12. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, и на представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио.

13. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 април 2014 г. от 12,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на  зала „Света София".

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 14.04.2014 в 23:33 часа
 
Решение 158-ЕП на ЦИК
 


Решение 159-ЕП на ЦИК

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 159-EП

София, 14.04.2014                                    (Виж Решение № 158-ЕП) 
 

ОТНОСНО:
       
Процедура за определяне чрез ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на кандидатите на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

1. Жребиите за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ се провеждат от съответните районни избирателни комисии по седалището на съответния регионален център.

РИК - Благоевград провежда жребий за БНТ 2 - Благоевград, и Радио Благоевград; РИК - Бургас - за Радио Бургас; РИК - Варна - за БНТ 2 - Варна, и Радио Варна; за РИК - Пловдив - за БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив; РИК - Русе - за БНТ 2 - Русе; РИК № 23 - София - за Радио София; РИК № 24 - София - за БНТ 2 - София; РИК - Видин - за Радио Видин; РИК - Стара Загора - за Радио Стара Загора; и РИК - Шумен - за Радио Шумен.

Процедура:

2. Жребият се води от председателя на РИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председателя или от секретаря.

3. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на РИК, като името на провеждащия жребия не се включва. Кутията се обозначава с надпис „РИК".

4. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на партия или коалиция или името на независимия кандидат, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованията на партиите и коалициите се изписват както са заявени за изписване в бюлетината и посочени като информация на интернет страницата на ЦИК на адрес: http://www.cik.bg/.

Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ".

5. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на РИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.

6. Определеният чрез жребия член на РИК изтегля от втората кутия с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ" последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията или независимия кандидат в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.

7. Резултатът от проведения жребий се обявява с решение на РИК по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и Решение № 80-ЕП от 4 април на ЦИК.

8. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, и на представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ.

9. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 23 април 2014 г. (31 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от РИК с решение.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
* Публикувано на 14.04.2014 в 23:34 часа
 
Решение 159-ЕП на ЦИК


Печат Печат


» Четвърта власт » Законова рамка » Ред на представяне