Печат Печат
Решения на ЦИК
Участие НАБЛЮДАТЕЛИ

РЕШЕНИЕ № 685-НС на ЦИК
за УСЛОВИЯТА и РЕДА за участие на НАБЛЮДАТЕЛИ в избори

София, 13.08.2014
Извадка!
  
ОТНОСНО:

УСЛОВИЯТА и РЕДА за участие на НАБЛЮДАТЕЛИ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
 
1. Наблюдатели по смисъла на ИК са правоспособни физически лица, български или чуждестранни граждани, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т.2 от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в закона.
 
2. Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира до изборния ден наблюдателите:

 
2.1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации;

3. ЦИК публикува на ИНТЕРНЕТ страницата си РЕГИСТЪР на наблюдателите (Приложение № 32-НС от изборните книжа), който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

13. Наблюдателите имат ПРАВО ДА:
(в скобите са пояснения от ГИСДИ)
 
13.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии (СИК, РИК, ЦИК);

13.2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

13.3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали, и при подготовката на помещенията за гласуване;

13.4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

13.5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

13.6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

13.7. присъстват при предаване на бюлетините, кочанът с отрязъците, екземпляр от протокола, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК (след обработката в РИК се предават от СИК на общинската администрация);

13.8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии (РИК, ЦИК) и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии (СИК);
При въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация (сменят се в помещението на РИК или изчислителния пункт);

13.9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция (СИК), както и с резултатите от гласуването в района (РИК);
 
13.10. подават ЖАЛБИ и СИГНАЛИ за нарушения на изборния процес (Адресирани са до СИК и РИК, до ЦИК, до МВР и Прокуратура, до Областен управител и др.). (Правят и устни ВЪЗРАЖЕНИЯ за нередности – с искане те да бъдат отстранени от Комисията, СИК и РИК);
 

13.11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване (ако такова се провежда в секцията);
13.12. присъстват на всички останали етапи от изборния процес (преди и след изборния ден).
 
15. Наблюдателите имат право да гласуват с УДОСТОВЕРЕНИЕ за гласуване на ДРУГО МЯСТО, издадено по реда на чл. 34 от ИК (Приложение № 20-НС от изборните книжа). (Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на наблюдателите, след тяхно искане, но не по-късно от 14 дни преди изборния ден, т.е. до 20 септември 2014).
 
16. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии (СИК и РИК) са ДЛЪЖНИ ДА ОКАЗВАТ СЪДЕЙСТВИЕ на наблюдателите, да им ПРЕДОСТАВЯТ ПРИ ПОИСКВАНЕ сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им (описани по-горе).
 
 
(ОГРАНИЧЕНИЯ)
 
14. В една избирателна секция може да присъстват (участват) най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. (Регистрират се като наблюдатели в тази секция, като се редуват в изборното помещение.)
Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция. (Могат да наблюдават група от секции, във всяка от тях се регистрират за наблюдение до 2-ма наблюдатели.)
 

17. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му УДОСТОВЕРЕНИЕ. Удостоверението се издава в един екземпляр. (След края на изборите, то следва да се върне на общинския и областния координатор на ГИСДИ.)
 
18. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия (приложение към Решение № 662-НС на ЦИК от 07.08.2014 г.).
Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия (СИК).
Решението може да се оспорва пред РИК или пред ЦИК, когато се оспорва решение на секционна комисия извън страната.
РИК и ЦИК  се произнасят незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 
19. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор (в Екзит пол).
 
20. Наблюдателят не може да бъде придружител (на трудно подвижен избирател).
 
 (ПРИНЦИП)
 
22. Наблюдателите осъществяват дейността си ДОБРОСЪВЕСТНО, като спазват законите на Република България, съответно на страната, в която се намират при осъществяване на дейността си. Те имат както правата и задълженията, изброени по-горе, така и други такива, произтичащи пряко или непряко от приложимия закон.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
 
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 
Решение 685-НС на ЦИК
 
 
(Пояснение от ГИСДИ)
 
Наблюдателите на ГИСДИ, както и на другите регистрирани наблюдатели, имат ПРАВА за реално и пълноценни УЧАСТИЕ в изборния процес, в оперативната работа на изборните комисии – не само СИК, но и РИК.
Не само да „присъстват”, но и да УЧАСТВАТ активно.

Трябва да им бъде осигурена ПРЯКА видимост до действията на членовете на СИК и РИК.

Могат да задават ВЪПРОСИ и да правят ВЪЗРАЖЕНИЯ. СИК и РИК са задължени да им ОТГОВАРЯТ на въпросите и да реагират веднага/бързо на възраженията.

Могат да подават СИГНАЛИ и ЖАЛБИ. Да искат решение по тях – до 1 час в изборния ден и до 24 часа преди и след него.

Да следят дали техните жалби и сигнали са качени своевременно в Регистъра на РИК и ЦИК. Да искат информация по предприетите действия от институции.

Могат да искат СПИРАНЕ на работата на СИК и РИК до отстраняване на груби нарушения в работата.

Наблюдателите МОГАТ, МОГАТ, МОГАТ … ТРЯБВА да го правят…

Така ще са ефективни като наблюдатели.

  
За Допълненията в скоби от ГИСДИ:
Проф. Михаил Мирчев
Председател на ГИСДИ 


Предизборна агитация

 
РЕШЕНИЕ № 722-НС на ЦИК
за УСЛОВИЯТА и РЕДА за Провеждане на ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ
София, 15.08.2014
Извадка!
 
Източник: https://www.cik.bg/reshenie/?no=722&date=15.08.2014
     Тук ще намерите пълния текст на Решението
 
ОТНОСНО:
Условията и реда за провеждане на предизборна АГИТАЦИЯ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
 
 
І. ОБЩИ ПРАВИЛА относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания
 
1. Предизборната кампания в изборите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. се открива на 05.09.2014 година (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 3 октомври 2014 г.
 
2. Предизборната кампания се води на БЪЛГАРСКИ език.
 
3. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на
предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
 
4. Кандидатите за народни представители и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.
 
5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.
При произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.
 
6. „Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.
Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.
 
7. „Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:
а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;
б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:
аа) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;
бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
 
8. Не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.
 
9. „Доставчик на медийна услуга" е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.
 
10. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

 
15. ЗАБРАНЯВА се:
 
15.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден;
15.2. публикуването и излъчването на АНОНИМНИ материали, свързани с предизборната кампания;
15.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
15.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
15.5. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
15.6. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
15.7. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;
15.8. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
15.9. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
15.10. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
 
(ВНИМАНИЕ: Горните забрани не бива да се нарушават. ГИСДИ наблюдава евентуални нарушения – какво как, от кого, къде, кога; еднократно и продължаващо; Това е работа на наблюдателите – преди, по време и след изборния ден).
 
 
ІІ. Специални правила относно АГИТАЦИОННИТЕ материали
 
16. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват ПЛАКАТИ, ОБРЪЩЕНИЯ и ДРУГИ агитационни материали.
 
17. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
 
18. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
 
19. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.
Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на РИК. В правомощията на РИК е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания.
 
20. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение от собственика или управителя на имота.
 
21. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (до началото на предизборната кампания (05.09.2014 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали.
СИГНАЛИТЕ за така поставените предизборни агитационни материали се подават до Областния управител, съответно Кмета на общината, района или кметството.
Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от Областния управител, съответно от Кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.
В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от Областния управител, Кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.
 
22. По решение на РИК кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на МВР.
В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на СИК.
 
23. Когато през изборния ден и до края на гласуването СИК установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.
При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.
 
24. По решение на ЦИК се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от един район или които се отнасят за повече от един район. Премахването и изземването се извършват по заповед на Областния управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
 
25. В срок до 7 дни след изборния ден (12 октомври 2014 г.) партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
 
(ВНИМАНИЕ: Горните правила не бива да се нарушават. ГИСДИ наблюдава евентуални нарушения – какво как, от кого, къде, кога; еднократно и продължаващо; … Това е работа на наблюдателите преди, по време и след изборния ден).
 
 
ІІІ. Специални правила относно ОТРАЗЯВАНЕ на предизборната кампания от доставчиците на печатните медии и онлайн новинарски услуги (от МЕДИИТЕ)
 
26. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и СЪЩИ УСЛОВИЯ И ЦЕНИ на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които обявяват на интернет страницата си до 25.08.2014 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.
 
27. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет, е длъжен незабавно след получаването на ОТГОВОР да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.
 
28. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.
 
 
ІV. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от обществените и търговските електронни МЕДИИ
 
29. Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, които ще бъдат приети от ЦИК с нарочно решение.
 
30. Генералният директор на БНТ, съответно на БНР въз основа на правилата по т. 29 предлага на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите.
Споразумението се одобрява от ЦИК не по-късно от 31 дни преди изборния ден (03.09.2014 г.) и се изпраща незабавно на Сметната палата.
 
31. Предизборната кампания се отразява в програмите на БНТ и БНР под формата на клипове, диспути и други форми, в определено за тази цел време.
 
32. Не се разрешава използването на програмите на БНТ и БНР за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време.
 
33. Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания се определя от ЦИК чрез жребий.
Жребият се провежда в присъствие на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети и на представители на БНТ и БНР.
ЦИК обявява определения ред не по-късно от 31 дни преди изборния ден (03.09.2014 г.).
 
34. Предизборната кампания в програмите на БНТ и БНР се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.
 
35. Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
 
36. БНТ и БНР предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.
Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по т. 30. Времето на участниците се разпределя поравно.
 
37. Предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден (25.08.2014 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.
Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК.
 
38. Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.
 
39. БНТ и БНР предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време в програмите, съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
 
40. Редът за участие в диспутите се определя от районните избирателни комисии чрез жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден (03.09.2014 г.). Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по т.30.
 
41. Във времето на предизборната кампания може да се използват и ПЛАТЕНИ ФОРМИ с цел популяризация на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.
 
42. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
 
43. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.
Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.
 
44. Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за народни представители на 05.10.2014 година. Времето, предоставено от медиите за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
 
45. ТЪРГОВСКИТЕ електронни медии могат да предоставят време за ПЛАТЕНО отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.
Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 40 дни преди изборния ден (25.08.2014 г.). Заплащането се извършва предварително.
 
46. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от откриване на предизборната кампания (05.09.2014 г.).
 
47. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на ЦИК, не по-късно от откриване на предизборната кампания (05.09.2014 г.).
 
48. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на РИК, не по-късно от откриване на предизборната кампания (05.09.2014 г.).
 
49. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.
 
50. Забранява се в ТЪРГОВСКА РЕКЛАМА да се отправят ПОЛИТИЧЕСКИ внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
 
51. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ – ЧРЕЗ ЛИЦАТА, които ги представляват, или ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ЛИЦА могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
 
52. ЖАЛБАТА се подава до:
52.1 ЦИК за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един район или засяга повече от един район;
52.2. РИК по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.
52.3. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.
 
53. Компетентната избирателна комисия (ЦИК или РИК) разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение.
 
54. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги компетентната избирателна комисия (ЦИК или РИК) може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.
 
55. Решението на РИК може да се оспорва пред ЦИК в срок до 24 часа от обявяването му.
 
56. ЦИК разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
 
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова 

 
Решение 722-НС на ЦИК


РЕШЕНИЕ № 29-ЕП Утвърждаване ОБРАЗЦИТЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА


РЕШЕНИЕ
№ 29-ЕП

София, 29.03.2014

 
 
Източник: http://www.cik.bg/reshenie/?no=29&date=29.03.2014

 
ОТНОСНО:
            Утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
           
           На основание чл. 6, ал. 1 и § 13, т. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
          Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.  с номера от 1 до 95, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен вестник".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


Приложения от №30 до № 35 може да видите в прикачените файлове
.


 

Приложение №30 228 Kb (pdf) свали
Приложение №31 167 Kb (pdf) свали
Приложение №32 188 Kb (pdf) свали
Приложение №33 124 Kb (pdf) свали
Приложение №34 162 Kb (pdf) свали
Приложение №35 166 Kb (pdf) свали

РЕШЕНИЕ № 19-ЕП Образци на ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ


РЕШЕНИЕ
№ 19-ЕП

София, 27.03.2014

 
 
Източник: http://www.cik.bg/reshenie/?no=19&date=27.03.2014


ОТНОСНО:
        Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

        На основание чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 111, 115, 117, 121, 123, 124, 125 и чл. 218, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 

Р Е Ш И:
 
І. Общи положения

1. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м².

2. Застъпниците на кандидатски листи в изборите за членове на Европейския парламент от Република България носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.

3. Наблюдателите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.

4. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за за членове на Европейския парламент от Република България носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.
 
ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла

5. Информационно табло на РИК
 
5.1. Всяка РИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава.

5.2. Всяка РИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му.

6. Информационни табла и табели на СИК
 
6.1. Всяка СИК съставя информационни табла за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и ги оформя по начин, показващ предназначението им. Таблата се поставят пред изборното помещение и в кабината/ите за гласуване.

6.2. Информационни табла на СИК с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина:
- пред изборното помещение:
       Секционната избирателна комисия обявява всички решения; образец от бюлетината за гласуване; имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции, изписани в един и същи размер, вид и формат шрифт. Имената на кандидатите са изписанина кирилица съгласно решението за регистрация в ЦИК и са отпечатани централизирано.
- в кабината/ите за гласуване:

      Секционната избирателна комисия обявява имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции, изписани в един и същи размер, вид и формат шрифт. Имената на кандидатите са изписани на на кирилица съгласно решението за регистрация в ЦИК и са отпечатани централизирано.

6.3. Информационни табла на СИК с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4). Надписът се разполага хоризонтално, като текстът се изписва с големи букви с указание, че избирателят може да изрази своя вот само със знака „Х" или „V", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Таблата се поставят пред изборното помещение и в кабината/ите за гласуване.

6.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата информация при призвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, СИК оформя допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията.

 
7. Указателни табели
 
7.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират.

7.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на секциите на съответния етаж.

7.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и отдолу - административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

7.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

7.5 Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.
 
III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции и инициативни комитети

8. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя  информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК".

9. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ".

10. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ", „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ" и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ".

11. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
 
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
 
  • Приложение № 1
  • Приложение № 2


В прикачения файл може да видите Приложение №1 и Приложение №2, съдържащи образци на обозначителен знак – бадж.

 

Приложение № 1 337 Kb (pdf) свали
Приложение № 2 336 Kb (pdf) свали

Решение за РЕГИСТРАЦИЯ на ГИСДИ в ЦИК


РЕШЕНИЕ
№ 241-ЕП

София, 25.04.2014


Източник: http://www.cik.bg/reshenie/?no=241&date=25.04.2014
 
ОТНОСНО:
        Регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

      Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-10 от 17.04.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

        Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 27.03.2014 г. по ф.д. № 3113/1990 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на 29 (двадесет и девет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

       На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И: 
 
          РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

    РЕГИСТРИРА като наблюдатели 29 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

№ Име, презиме, фамилия ЕГН:


1. Михаил Стоянов Мирчев

2. Катя Живкова Михайлова

3. Соня Стоименова Амбонова

4. Тодорка Димова Кинева

5. Теодора Георгиева Пискова

6. Цвета Руменова Иванова

7. Гергана Златкова Георгиева

8. Борис Ангелов Георгиев

9. Ваня Кръстева Стефанова

10. Маргаритка Стоянова Маркова

11. Катрин Наскова Богоева

12. Елена Георгиева Джунинска

13. Рашо Христов Тарльовски

14. Десислава Иванова Цупарска

15. Марина Серьожева Иванова

16. Ангелина Йосифова Макавеева

17. Антон Манолов Антонов

18. Владимир Тодоров Ангелов

19. Георги Петьов Юговски

20. Емилия Николаева Соколова

21. Маргарита Асенова Демирева

22. Красимира Кунева Арнаудова

23. Ангелина Николова Божилова

24. Йовелина Петрова Маркова

25. Димитринка Иванова Харискова

26. Дафинка Христова Клявкова-Хаджиева

27. Генка Христева Енчева-Павлова

28. Красимира Захариева Сапунджиева

29. Светослав Митков Димитров

     Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


Решение № 40-ЕП Условия и ред ЗА УЧАСТИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛИ в изборите


РЕШЕНИЕ
№ 40-ЕП

София, 02.04.2014Източник: http://www.cik.bg/reshenie/?no=40&date=02.04.2014

 

ОТНОСНО:
           Условията и реда за участие на НАБЛЮДАТЕЛИ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

         На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и т. 26, чл. 111 - 116, чл. 34, ал. 1, чл. 53, ал. 9, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 25, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 230, ал. 2, чл. 232, ал. 1, чл. 236, ал. 6, и чл. 372, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 

Р  Е  Ш  И :
 
 
1. Наблюдатели по смисъла на ИК са правоспособни физически лица, български или чуждестранни граждани, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в закона.

2. Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:

 
2.1. ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на регистрираните български неправителствени организации;

2.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани и са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

 
3. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите (Приложение № 33 от изборните книжа), който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

4. Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, въз основа на заявление (Приложение № 29 от изборните книжа), подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.

4.1. Към заявлението по т. 4 се прилагат:
 
4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние;

4.1.2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

4.1.3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели;

4.1.4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели; представителите на неправителствената организация може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

 
4.2. В случаите, при които след регистрацията й организацията прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК заявление (Приложение № 30 от изборните книжа).
 
5. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 2.2., както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от чуждестранни партии и движения.

6. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 5 въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 31 от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или движение и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

7. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите въз основа на списъка по т. 4.1.3. при спазване на изискването на т. 4 и 4.1.

8. Централната избирателна комисия издава удостоверения (приложения № 34 или № 35 от изборните книжа) на регистрираните наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или искането.

9. Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България, като регистрацията на организациите и на наблюдателите запазва действието си. Организациите по т. 2.1. и 2.2. могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

10. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

11. Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

12. Наблюдателите имат право да:

 
12.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

12.2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

12.3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

12.4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

12.5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

12.6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

12.7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК;

12.8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

12.9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в района;

12.10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

12.11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

12.12. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

 
13. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

14. Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа).

15. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

16. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

17. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия (приложение № 1 към Решение № 19-ЕП на ЦИК от 27.03.2014 г.). Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред Районната избирателна комисия или пред Централната избирателна комисия, когато се оспорва решение на секционна комисия извън страната. РИК и ЦИК  се произнасят  незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

18. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор.

19. Наблюдателят не може да бъде придружител.

20. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.

21. Наблюдателите осъществяват дейността си добросъвестно, като спазват законите на Република България, съответно на страната, в която се намират при осъществяване на дейността си и имат както правата и задълженията, изброени по-горе, така и други такива, произтичащи пряко или непряко от приложимия закон.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


Печат Печат


» НаблюдателиТЕ » Решения на ЦИК