Печат Печат
Решения на ЦИК
НАБЛЮДАТЕЛИРешенията на ЦИК
за наблюдателите може да видите в рубриката ни:

"За наблюдателите" 


ЗАСТЪПНИЦИ

 
РЕШЕНИЕ
№ 19-ЕП

София, 27.03.2014


Тук може да видите Решение №19 и Приложението към него

 
ОТНОСНО:
       Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

         На основание чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 111, 115, 117, 121, 123, 124, 125 и чл. 218, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 
 
Р Е Ш И:
 
 
І. Общи положения

1. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м².

2. Застъпниците на кандидатски листи в изборите за членове на Европейския парламент от Република България носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.

3. Наблюдателите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.

4. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за за членове на Европейския парламент от Република България носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.

 

ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла
 

5. Информационно табло на РИК
 
5.1. Всяка РИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава.

5.2. Всяка РИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му.

6. Информационни табла и табели на СИК
 
6.1. Всяка СИК съставя информационни табла за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и ги оформя по начин, показващ предназначението им. Таблата се поставят пред изборното помещение и в кабината/ите за гласуване.

6.2. Информационни табла на СИК с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина:

 
- пред изборното помещение:

Секционната избирателна комисия обявява всички решения; образец от бюлетината за гласуване; имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции, изписани в един и същи размер, вид и формат шрифт. Имената на кандидатите са изписанина кирилица съгласно решението за регистрация в ЦИК и са отпечатани централизирано.
 
- в кабината/ите за гласуване:

Секционната избирателна комисия обявява имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции, изписани в един и същи размер, вид и формат шрифт. Имената на кандидатите са изписани на на кирилица съгласно решението за регистрация в ЦИК и са отпечатани централизирано.

6.3. Информационни табла на СИК с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4). Надписът се разполага хоризонтално, като текстът се изписва с големи букви с указание, че избирателят може да изрази своя вот само със знака „Х" или „V", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Таблата се поставят пред изборното помещение и в кабината/ите за гласуване.

6.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата информация при призвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, СИК оформя допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията.

7. Указателни табели
 
7.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират.

7.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на секциите на съответния етаж.

7.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и отдолу - административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

7.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

7.5 Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

 
III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции и инициативни комитети
 

8. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя  информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК".

9. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ".

10. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ", „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ" и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ".

11. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
 
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 
РЕШЕНИЕ
№ 29-ЕП

София, 29.03.2014


http://www.cik.bg/reshenie/?no=19&date=27.03.2014
 

ОТНОСНО:
        Утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

        На основание чл. 6, ал. 1 и § 13, т. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 
 
Р Е Ш И:
 
Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.  с номера от 1 до 95, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 
Тук може да прочетете Приложенията от № 40 до № 49 
РЕШЕНИЕ
№ 115-ЕП

София, 09.04.2014


http://www.cik.bg/reshenie/?no=115&date=09.04.2014

 
ОТНОСНО:
         Условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

           На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 53, ал. 9, чл. 58, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 15, 16 и 25, чл. 73, ал. 1, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 117 - 123, чл. 181, ал. 1, чл. 182, чл. 230, ал. 2, чл. 232, ал. 1 и 2, чл. 236, ал. 6, чл. 272, чл. 283, чл. 294, чл. 483 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 
 
Р Е Ш И:
 
1. Кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

3. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

 
а) за страната - броя на избирателните секции в съответния район;
б) за СИК извън страната - броя на избирателните секции извън страната.
 
 
Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната
 

4. Застъпниците се регистрират в съответната Районна избирателна комисия до 24 май 2014 г. чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40 от изборните книжа). Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец (Приложение № 40 от изборните книжа) на хартиен носител в два екземпляра и на технически носител в електронен вид. Списъкът се подписва от представляващите или от упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението и списъкът се подават от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

5. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната РИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия - Приложение № 44 от изборните книжа.

6. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 3 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 4. Завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия - Приложение № 44 от изборните книжа.

7. Районната избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец - Приложение № 48 от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

8. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния район. Регистрираният заместващ застъпник заменя застъпник, който не може да упражнява правата си или когато е направено предложение за замяна от партия, коалиция или инициативен комитет до изборния ден.

9. Заместващите застъпници се регистрират в съответната РИК до изборния ден по реда на т. 4, чрез предложение по образец - Приложение № 42 от изборните книжа.

10. Предложението по т. 9, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК във Входящия регистър на предложенията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница трета от регистъра - Приложение № 44 от изборните книжа.

11. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник.

12. Районната избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник (Приложение № 48 от изборните книжа), в което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник е анулирано.

13. Районната избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си - Приложение № 46 от изборните книжа.
Регистърът съдържа следните записи:

 
Колона 1 - „№ по ред". Изписва се поредния номер според последователността на подадените заявления за регистрация на застъпници;

Колона 2 - „Кандидатска листа на партия/коалиция/инициативен комитет". Изписват се наименованията на партиите, коалициите и инициативните комитети, като пред наименованието на партията/коалицията се изписва абревиатурата „ПП" за партия, а за коалиция - „КП". За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК" и имената на независимия кандидат;

Колона 3 - „Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/инициативен комитет". Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на застъпниците по реда на подредбата им в заявлението;

Колона 4 - „№ на удостоверение". Изписват се номерът и датата вписани в удостоверението на застъпника.

Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра.

14. Отказът на РИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.


 
Регистрация на застъпници и заместващи застъпници извън страната
 

15. Регистрацията на застъпниците извън страната се извършва от Централната избирателна комисия по реда на т. 4, чрез Заявление за регистрация застъпници и на заместващи застъпници извън страната по образец - Приложение № 41 от изборните книжа.

16. Заявлението за регистрация застъпници и на заместващи застъпници извън страната се завежда във Входящия регистър за регистрация застъпници и на заместващи застъпници извън страната на страница първа от Приложение № 45 от изборните книжа.

17. Регистрацията на нови застъпници извън страната се извършва по реда на т. 6 и при спазване на изискванията на т. 4. Заявлението се вписва на страница втора от Входящия регистър - Приложение № 45 от изборните книжа.

18. Централната избирателна комисия издава удостоверение на регистрираните застъпници извън страната по образец (Приложение № 49 от изборните книжа), с което те се легитимират от регистрирането им до обявяване на резултатите от изборите.

19. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде Предложение за регистрация на заместващи застъпници в избирателните секции извън страната. Заместващите застъпници в избирателните секции извън страната се регистрират в Централната избирателна комисия. Процедурата се извършва по реда и условията на т. 8 до т. 10, чрез предложение по образец - Приложение № 43 от изборните книжа.


 
20. С решение Централната избирателна комисия регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник, след което издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник (Приложение № 49 от изборните книжа), в което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник е анулирано.

21. Централната избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, в който вписва данните по т. 13 и публикува на интернет страницата си (Приложение № 47 от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра.

22. Отказът на ЦИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се обжалва по реда и условията на чл. 58 от Изборния кодекс.
 

 
Права и задължения на застъпниците
 

23. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

24. Застъпникът има право:

 
а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите от съответния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 94 или № 95 от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно РИК;

д) да присъства при въвеждането и при повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии.

25. В изборния ден застъпниците са длъжни:
 
а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

26. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 19-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК, Приложение № 1. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение което не подлежи на обжалване.

27. Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
 
Статут на застъпниците

28. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.
Когато регистрацията на независим кандидат е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.

29. На лицата в качеството им на застъпници не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

30. Лице, което с анулирано удостоверение се легитимира като застъпник, се наказва с глоба от 1000 лева.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 


ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 
По-горе може да видите Решение №19
 
 
РЕШЕНИЕ
№ 131-ЕП

София, 09.04.2014

https://www.cik.bg/reshenie/?no=131&date=09.04.2014

 
ОТНОСНО:
           Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

        На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 53, ал. 9, чл. 58, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 25, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 124 - 126, чл. 181, ал. 1, чл. 230, ал. 2, чл. 232, ал. 1 и 2, чл. 236, ал. 6, чл. 272, чл. 283, чл. 294, чл. 386 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
1. Партиите, коалициите и инициативните комитети регистрирали кандидати в изборите за членове на Европейския парламент от Република България може да имат свои упълномощени представители.

2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

 
а) за страната - броя на избирателните секции в съответния район;

б) за СИК извън страната - броя на избирателните секции извън страната.

3. В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

4. Представителят на партията, коалицията и инициативният комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице.

5. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

6. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до изборния ден - 24 май 2014 г. на районните избирателни комисии в съответния район от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно хартиения носител.

7. За избирателните секции извън страната списъка се изготвя по реда на т. 5 и т. 6 и се предава на Централната избирателна комисия.

8. Списъкът на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се публикува на интернет страницата на съответната Районна избирателна комисия респективно на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 1 за РИК и Приложение № 2 за ЦИК към решението.

9. Партиите, коалициите и инициативните комитети, могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК съответно в ЦИК за избирателните секции извън страната, допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 5 и 6.

10. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице. В РИК съответно в ЦИК за избирателните секции извън страната се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

11. Районната избирателна комисия съответно Централната избирателна комисия незабавно отбелязва промените по т. 9 и т. 10 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети.
 

 
Права и задължения
 

12. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:
 
а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

б) да присъстват при въвеждането и при повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите от съответния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 94 или № 95 от изборните книжа), след което представителя се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) да присъстват при тегленето на жребия по чл. 386, ал. 4 от Изборния кодекс при определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция;

е) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес
.
 
13. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

 
а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

14. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 19-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК, Приложение № 2. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване. Решението на СИК извън страната може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

15. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

16. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети, не се издават удостоверения за гласуване на друго място.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

Приложение №1 208 Kb (pdf) свали
Приложение №2 208 Kb (pdf) свали

Oпаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите


РЕШЕНИЕ
№ 314-ЕП

София, 08.05.2014


http://www.cik.bg/reshenie/?no=314&date=08.05.2014
 
ОТНОСНО:
         Oпаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите за отчитане на изборните резултати и останалите книжа и материали в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. от СИК/ПСИК на РИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите до следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България
        
         На основание  чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 5, чл. 285, ал. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 

Р Е Ш И:

 
І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ И БЮЛЕТИНИТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
 

1. Избирателните списъци част I и II , както и приложенията към тях (декларации и удостоверения), списъкът на заличените лица и списъкът за допълнително вписване на придружители се поставят в нарочен плик с надпис „Списъци на СИК № ..................." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ [1]). Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и се подписва от всички членове на СИК/ПСИК. ПЛИКЪТ НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ!

2. Попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ! Протоколът с резултатите от гласуването се поставя в отделен незапечатан плик с надпис „Протокол на СИК № ....." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ [1]) с резултатите от гласуването.

3. Неизползваният (непопълнен) протокол, сгрешеният протокол (ако има такъв), протоколът за предаване и приемане на книжа и материали за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., съставен в деня преди изборния ден, както и протоколът за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) се поставят в отделен плик, който НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА И НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА. Върху плика се поставя надпис „протоколи на СИК №......." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ ). След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към РИК и приемане на протокола на СИК/ПСИК от РИК в този плик се поставя и екземплярът на протокола на СИК/ПСИК за общинската администрация.

4. След приключване на гласуването и преди установяване на резултатите СИК/ПСИК ПОСТАВЯТ В ТОРБАТА опакованите в отделни пакети бюлетини и неизползвани декларации, надписани, както следва:

 
4.1. „Неизползвани бюлетини";

4.2. „Недействителни бюлетини по чл. 227, 228 и 265 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 267 от ИК";

4.3. унищожени от СИК/ПСИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин;

4.4. неизползвани декларации;

4.5. кочани от бюлетините, с които е гласувано;

4.6. кутия с отрязъците с номерата на бюлетините.

5. След установяване на резултатите от гласуването и подписването на протокола СИК/ПСИК поставя в торбата:
 
5.1. черновата на протокол на СИК/ПСИК;

5.2. пакет „Действителни бюлетини";

5.3. пакет „Бюлетини с недействителни гласове";

5.4. печата на СИК/ПСИК. ПЕЧАТЪТ СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН ПЛИК, КОЙТО СЕ ЗАПЕЧАТВА, СЛЕД КАТО СЕ ПРИКЛЮЧИ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ!

5.5. протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК;

5.6. приемно-предавателния протокол за избирателния списък;

5.7. списъка за вписване на лицата, получили копия от протокола на СИК/ПСИК.

6. Останалите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като неизползвани хартиени ленти, лепило, линийки, химикали, торби и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

7. Торбата с книжата по т. 4 и 5 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014" и пълният номер на секцията (ААВВССХХХ). При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.
 

 
II. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК/ПСИК И ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ СИК/ПСИК НА РИК
 

8. След опаковането на бюлетините и останалите книжа и запечатването на торбите председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии или коалиции, предоставят на РИК:
 
- неразпластения протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (по т. 2 по-горе);

- записващото техническо устройство от експерименталното машинно гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване (само от СИК, където е проведено експерименталното машинно гласуване);

втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен);

протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съставен в деня преди изборния ден по чл. 215 от ИК;

протокола за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) (пликът по т. 3 по-горе);

- избирателните списъци, заедно с приложенията към тях (пликът по т. 1).
Транспортът и охраната до съответната РИК се осигуряват от съответната общинска администрация и органите на МВР.

9. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява от РИК, като двата екземпляра от него, предназначени за РИК и ЦИК, остават в РИК, а третият екземпляр се връща на СИК/ПСИК. Копие от протокола на СИК/ПСИК се поставя пред изборното помещение. Районната избирателна комисия връща на СИК/ПСИК втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съставен в деня преди изборния ден, както и протокола за предаване на сгрешени и приемане на нови формуляри на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) след сверяване на фабричните номера.

10. Членовете на СИК/ПСИК по т. 8 предават на общинската администрация, на комисия, определена със заповед на кмета на общината, включваща длъжностни лица от общинската администрация:

 
- запечатаната торба с бюлетините и останалите книжа и материали;

- плика, съдържащ третия екземпляр от протокола на СИК за установяване на изборните резултати, предназначен за общинската администрация (плик по т. 2);

- плика по т. 3.

Пликовете по т. 2 и т. 3 се предават от членовете на СИК по т. 8 на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, за което се съставя протокол по образец Приложение № 88 от изборните книжа и пликовете се запечатват.

11. При предаването на торбите се проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на СИК/ПСИК по т. 8, завързва се по начина, указан в т. 7, като състоянието й и намиращите се в нея изборни книжа се описват в протокол по приложение № 1 към настоящото решение. ОПАКОВАНИТЕ ОТ СИК/ПСИК БЮЛЕТИНИ И ПЛИКОВЕ НЕ СЕ ОТВАРЯТ ИЛИ РАЗКЪСВАТ!

12. СИК/ПСИК предава изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

13. До 29 май 2014 г. РИК предава на ГД „ГРАО" плика по т. 1. След извършване на проверките от ГД „ГРАО" списъците се предават на определени със заповед на кмета длъжности лица от общинската администрация за поставяне в помещенията по т. 14, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за което се съставя протокол.

 
III. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ


14. Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител и се запечатват с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията и подпечатани с печато по Решение № 272-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК.

Съхраняването на бюлетините, на екземпляра на протокола, предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали, както и достъпът до помещенията се определят с решение на ЦИК. По изключение, в случай на обективна невъзможност книжата да бъдат поместени в едно от разполагаемите помещения, могат да бъдат определени и повече от едно помещение. Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ отделното съхранение на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 25 май 2014 г. В случай, че в помещението се съхраняват изборни книжа и материали, чийто срок на съхранение не е изтекъл, новите книжа и материали от насрочените на 25 май 2014 г. избори следва да се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.

15. Помещението/ята по т. 14 се определя/т със заповед на областния управител не по-късно от 21.05.2014 г. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

16. След приемане на изборните книжа и материали от всички СИК/ПСИК от съответната община и след поставяне в помещението/ята на торбите с бюлетините и другите книжа и материали и екземплярите от протоколите по настоящото решение, предназначени за общинската администрация,  комисията, определена със заповед на кмета на общината заключва помещението/ята и го/ги запечатва с хартиени ленти, подпечатани с печата по т. 14. Върху лентите се подписват всички членове на комисията.

17. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица. След всяко отваряне на помещението/ята то/те отново задължително се запечатва/т с хартиена лента, подписана от тях, и се подпечатва/т с печата по т. 14.

18. За всяко отваряне на помещението/ята и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него/тях, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите/пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от определените със заповед на кмета длъжностни лица.

19. След връщане от ГД „ГРАО" при МРР на избирателните списъци от проверка за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, определени със заповед на кмета длъжностни лица следва да разпечатат незабавно помещението за съхранение на книжата, да поставят избирателните списъци, декларациите и удостоверения към тях и да запечатат помещението  по реда на т. 17 и 18. За разпечатването на помещението за прибиране на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

20. Кметът на общината носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали, включително и печата по т. 14, в състоянието, в което те са поставени в помещението.
 
Решението да бъде изпратено на Администрацията на Министерския съвет, на областните управители и на кметовете на общини/райони.
Копие от решението да се осигури от общинските/районните администрации за всяка СИК/ПСИК и да се предостави от РИК на СИК/ПСИК в предизборния ден при предаване на изборните книжа и материали.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова


 
  [1] АА е номерът на изборния район, ВВ е номерът на общината, СС е номерът на района в градовете с районно деление - за останалите населени места се записва 00, ХХХ е номерът на секцията в общината.
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 136 Kb (pdf) свали

Печат Печат


» Законова рамка » Решения на ЦИК