Печат Печат
Условия и цени
                                        4 септември 2014    ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ '2014  


Увеличава се броя на офертите за платено отразяване на предизборната кампания, публикувани от доставчиците на медийни услуги. Проверката на ГИСДИ Медиен мониторинг на 28 август 2014 показа офертите на 90 от 181 наблюдавани доставчика. Втората ни проверка на 4 септември 2014 ни изненада с 31 нови оферти

Факт е, че броя на доставчиците, публикували оферти в законово изисквания срок сега, за националните избори е по-голям от броя им за европейските избори по-рано тази година.


Факт е и волята на все повече доставчици на медийни услуги да се съобразяват с правилата за провеждане на предизборна кампания. 

Част от тях публикуваха офертите си след като получиха указание от местната РИК, подбудено от сигналите на ГИСДИ. Други прехвърлиха срока с няколко дни - видяхме офертите им за предходните кампании и очаквахме да се появи актуалната. Така или иначе, факт е, че започваме кампанията позитивно.


 
121 от 181 наблюдавани доставчика публикуваха офертите си
за платено отразяване на предизборната кампания


ГИСДИ Медиен мониторинг направи съдържателен анализ на публикуваните оферти, за да провери доколко и как доставчиците отговарят на изискването на закона да публикуват едни и същи условия и цени, ред за предоставяне на време на политическите партии, коалиции и инициативни комитети. (чл. 187 и чл. 198 от ИК)

 
Методически бележки

Анализирани са общо 121 оферти, предоставени от 121 национални, регионални търговски доставчици. Разпределени са както следва: 

 
 Обхват  ГИСДИ ИЗВАДКА
 съдържателен анализ - оферти
 Тип медия  Общ брой
 Национална
 аудитория
 
 
 
  Доставчици  на медийни услуги
  за всички 31 МИР

  Контролиращ орган
  ЦИК,
 чл. 57 (23) ИК
 
  Печатни медии
  (ежедневници)
6
  Радио 4 + 2
  Телевизия 6 + 1
  Онлайн медии 17
 Регионална
 аудитория
 
 
 
  Доставчици  на медийни услуги
  за отделни МИР

  Контролиращ орган
  РИК, ОИК, 
чл. 72 (17),  чл. 87 (19) ИК
 
  Печатни медии
  ежедневници
10 + 3
  Радио 2 + 2
  Телевизия 8 + 3
  Онлайн медии 37 + 20
Парламентарни избори '2014   121


Проверихме какви условия предлагат доставчиците за предоставяне на оферираните от тях медийни услуги. Под условия разбираме както правила на отношението между възложител и доставчик за извършване на медийната услуга, така и характеристики на медийната услуга  чиято конкретизация гарантира в по-голяма степен равнопоставеност на възложителите от страна на доставчика.

Правила на отношението между възложител и доставчик:
 • Начин на предоставяне на съобщенията от възложителя;
 • Достъп и участие на доставчика в процеса на подготовка на съобщението;
 • Начин на плащане;
 • Рекламация;
 • Орговорност.
Характеристики на медийната услуга:
 • Вид на съобщението: визуално – снимка, видео; текстово + снимка, видео; текстово без снимка, видео; аудио; смесено
 • Жанр: новина, репортаж, интервю, друго
 • Обем: бр. знаци, кв. сантиметри, секунди, други размери
 • Позициониране: къде в сайта, на страницата на вестника, в отделна рубрика, позиция в рубриката
 • Време, в което услугата ще е видима и достъпна за потребителите
 • Ред на публикуване на съобщенията на различните възложители: азбучен, според номера на бюлетината, друг


Резултати

Модел на офертата
 
Очертават се две + 1 разпространени модела за формиране на офертата за платено отразяване на предизборната кампания:
 • Оскъпяване на общата рекламна оферта за нуждите на платено отразяване на предизборна кампания с 20% до 100% - възприет от 33 от доставчиците (30 към 28 август и още 3 към 4 септември 2014). Налага се като модел на онлайн медиите с нацинален аудиторен обхват - виждаме го в офертите на 13 от общо 17 от публикувалите оферти. Същият модел преобладава и сред доставчиците в района на РИК Варна.
 • Разработване на специална оферта за платено отразяване на предизборната кампания - възприет от 88 от доставчиците (60 към 28 август и още 28 към 4 септември 2014);
 • Голяма част от медиите, които определяме като непубликували специална изборна оферта, са обявили оферта за търговска реклама, която би могла да се използва и за целите на платеното отразяване на предизборната кампания.   ГИСДИ пита:   ЦИК и РИК приемат ли подобен подход от страна на доставчиците - да договорят платеното предизборно отразяване в рамката на условията и цените на търговската реклама? 

Условия за предоставяне на медийни услуги

Според ИК доставчиците следва да предложат едни и същи условия на своите потенциални възложители. Очевиден е стремежът това условие да бъде изпълнено в офертите на голяма част от доставчиците.

Детайлни условия за предоставяне на медийни услуги разработват традиционните национални медии, в отделни случаи и регионални медии - вестниците, радиото и телевизията. Посочени са както правила на взаимоотношението между възложител и доставчик, така и конкретни характеристики на предлаганите медийни услуги.

Твърде разпространено сред традиционните медии - телевизия, радио, вестници е решението един доставчик да предложи две оферти - едната за платено отразяване в традиционната медия - телевизията, радиото, вестника, другата - валидна за интернет сайта на същата медия. 

Моделът "Пакет за предизборно обслужване" е широко разпространен сред всички видове доставчици.  

По-често в сегмента онлайн новинарски услуги с регионален обхват на аудиторията регистрираме частично и непълно описание на условията за предоставяне на медийни услуги. Липсват конкретни характеристики на предлаганите услуги като вид, жанр, обем, размер, позициониране и др. Липсват също и параметри на взаимоотношението между възложител и доставчик - как и кога се предоставя материал за изготвяне на медийната услуга, начин на плащане и др. 

Ред за предоставяне на време, пространство на отделните възложители

Рядко в разгледаните оферти на търговски доставчици на медийни услуги срещнахме ред за предоставяне на време, ако медията е електронна или за предоставяне на пространство, ако е печатна. Липсата на това условие означава ли, че доставчика ще предоставя ред за участие на политическите партии, коалиции и независими кандидати съобразно Решението на ЦИК за представяне на кандидатите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.?


Обръщаме внимание, че липсата на конкретни, ясни  условия за предоставяне на медийни услуги в офертите на доставчиците създава възможност доставчиците да предоставят за една и съща цена услуги в различен обем, форма, вид, жанр на потенциалните си възложители. Не уточнаването на ред за представяне на кандидатите създава възможност за нарушаване на правата им на еднакъв достъп до публичното медийно пространство. 

  ГИСДИ предлага   За да не възникват двусмислия и въпросителни, за да не възникват съмнения за неравнопоставенот между политическите партии, коалиции и независими кандидати, на доставчиците да бъде указано да съобразят дейността си и в частност офертите си за предизборна кампания за избори за народни представители на 5 октомври 2014 с изискването на чл. 187 и чл. 198 от ИК, като посочат конкретни условия за предоставяне на визираните в офертите медийни услуги. В по-дългосрочна перспектива необходимо е да се поясни какво означава "условия" в законодателния текст. 

Цени за предоставяне на медийни услуги


Цените варират съобразно вида на медийната услуга, типа доставчик, обхвата на аудиторията и разпространението му. Първоначалната ни хипотеза, че цените се увеличават заедно с броя на депутатските мандати в съответните МИР се оказа вярна. Логично е да е така - броят на мандатите определя големината на пазара и нивото на отговорност на доставчика. Не регистрираме значителни увеличения на цените в сравнение с предложените за кампанията за Евроизбори на 25 май 2014.

Впечатление правят четири случая: 
 • "В зависимост от обема на поръчката, цените могат да се договарят допълнително"
 • Цена за дадена медийна услуга, определена в диапазон от - до.
 • При предварително заплащане - отстъпка от обявената цена.
 • "При заявено присъствие на репортер, цената се удвоява"
Първите две будят сериозно съмнение за възможна практика на неравнопоставено отношение към възложителите от страна на доставчика. В първия случай не е уточнен обема на поръчката който отваря вратите към допълнително договаряне. За различните доставчици той може да е различен. освен това какво означава "допълнително договаряне"? Влиза ли подобна оферта в изискването на Изборния кодекс за публичност на офертите и едни и същи условия за всички? Как доставчикът гарантира тези еднакви условия?

Подходът посочване на цена в диапазон от-до за предоставяне на дадена медийна услуга, без да са конкретизирани нейните характеристики води до въпроса: какви
са конкретните критерии за формиране на точна цена на услугата, например при какви условия и за кого тя струва 1000 лв, и при какви условия и за кого тя струва 2500 лв.

Отстъпката при предварително заплащане на медийни услуги в оферта за платено отразяване на предизборната кампания говори за непознаване на регулаторната рамка за медиите в изборен процес. Изборния кодекс изрично подчертава, че заплащането на медийните услуги се извършва предварително. 

Последният казус: удвояване на цена при присъствие на репортер потвърждава хипотезата, че възможността за патено отразяване на предизборната кампания от медиите, всъщност изкривява обществената функция на медиите - превръща ги в канали за политически пи ар и омаломощава тяхната журналистическа жизненост.


Печат Печат


» Четвърта власт » Парламентарни '2014 » Условия и цени