Печат Печат
ЗЗД

 
 
Закон за закрила на детето
15 февруари 2013

 
Определение за дете

Чл. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години.
 
Принципи на закрила

Чл. 3. Закрилата на детето се основава на следните принципи:
 1. зачитане и уважение на личността на детето;
 2. отглеждане на детето в семейна среда;
 3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване най-добрия интерес на детето;
 4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) специална закрила на дете в риск;
 5. насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
 6. подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;
 7. временен характер на ограничителните мерки;
 8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) незабавност на действията по закрила на детето;
 9. (нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) грижа в съответствие с потребностите на детето;
 10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване развитието на дете с изявени дарби;
 11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) насърчаване на отговорното родителство;
 12. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) подкрепа на семейството;
 13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
 14. предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2006 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) контрол по ефективността на предприетите мерки.
Закрила срещу насилие

Чл. 11. (1) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.

(4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.


 
Закон за закрила на детето, 15 февруари 2013
 
 
Обръщение на председателя на ДАЗД
във връзка с въвличането на деца в прояви на политически партии
 
25 Април 2014 г.

Във връзка с постъпили в Държавната агенция за закрила на детето сигнали за въвличане на деца в прояви на политически партии, и по повод на започващата днес предизборна кампания бих искала да напомня, че:  

Децата, заради своята незрялост и степен на развитие, се нуждаят от закрила от въвличане в дейности, които биха имали негативни последици за тях. Предвид своето любопитство, неопитност, стремеж към подражание на възрастните те са една много уязвима на влияние аудитория.

За да се гарантира спазването на правата на децата и да не се допуска въвличането им в прояви, които могат да накърнят достойнството или психиката им, в международното и българското законодателство са предвидени редица мерки.

Законът за закрила на детето регламентира, че „всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности” /чл.11 ал.4/ . В член 4, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета е разписана аналогична забрана: "Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини". Ограничения за включване в политически дейности на деца са заложени и в Закона за политическите партии, според който политическите партии не могат да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст. В Конституцията на Република България е регламентирано, че политическите цели и политическите дейности са присъщи само на политическите партии.

Международният акт, регламентиращ правата на децата, а именно Конвенцията на ООН за правата на детето, която България ратифицира през 1991 г., както и националното ни законодателство, прокламират, че родителите имат първостепенна роля за отглеждането и развитието на детето и висшите му интереси са тяхна основна грижа. Член 18 от Конвенцията се отнася до баланса на отговорностите между родителите на детето и държавата и по-специално разглежда подкрепата за родителите при изпълнението на техните задължения. Ролята на държавата е да съдейства на родителите при реализирането на отговорности им за осигуряване на адекватна закрила и грижа за децата и подходящ  стандарт на живот.

Отговорността да не се допуска въвличането на деца в обществено-политическите процеси и събития, неприсъщи за детската възраст и противоречащи на принципите за закрила на детето, е споделена.

Призовавам  да се въздържаме от използването на децата ни за политически цели. Нека насочим усилията си към генериране на идеи, с чиято реализация реално да подобрим условията за тяхното развитие, средата в която живеят и благосъстоянието им!

 ЕВА ЖЕЧЕВА

 
Печат Печат


» Четвърта власт » Законова рамка » ЗЗД