Печат Печат
Закон за изменение на ИК
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 

Проект

Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г., изм., бр. 35 и бр. 53 от 2014 г.
 
 

§ 1. В чл. 57, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Точки 23 и 24 се изменят така:
 
„23. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии, печатните медии и онлайн новинарски услуги;

24. за осъществяване на контрола по т. 23 и установяване на нарушения от доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии, изисква информация от Съвета за електронни медии за извършения специализиран мониторинг, чийто обем и параметри се определят по споразумение между комисията и Съвета за електрони медии, сключено преди откриване на предизборната кампания, независимо от териториалния обхват на програмите; в случай че мониторингът се отнася до доставчик на медийни услуги, който не е с национален обхват, комисията изпраща информацията от мониторинга до компетентната избирателна комисия;”

 
2. Създава се нова т. 24а:

„24а. за осъществяване на контрола по т. 23 и установяване на нарушения от печатни медии и онлайн новинарски услуги, възлага с конкурс специализиран мониторинг в определен обем и параметри на юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано като наблюдател, и изисква своевременна информация за дейността на печатните медии и онлайн новинарски услуги в предизборната кампания.”
 
§ 2. Създава се нов чл. 177а:
„Редакционна отговорност"

177а. (1) Доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии, печатните медии и онлайн новинарски услуги носят редакционна отговорност за съдържанието на разпространяваните от тях медийни услуги, свързани с предизборната кампания, като не допускат накърняване на правата и доброто име на другиго, призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

(2) Доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии, печатните медии и онлайн новинарски услуги не носят отговорност за разгласени сведения и за тяхното съдържание, когато те са:

 
1. получени по официален ред;
2. цитати от официални документи;
3. точно възпроизвеждане на публични изявления.
(3) При цитиране на документи не се допускат изменения.
(4) Новините като информационни факти трябва да бъдат разграничавани от коментарите към тях.”
 
§ 3. В чл. 179 се създават алинеи 2 и 3:
„(2) Доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии публикуват на своята интернет страница заедно с условия, ред, време и тарифи за платено отразяване на предизборната кампания избрания от тях визуален, звуков или аудио-визуален знак за обозначаване на платеното съдържание.
(3) Знакът задължително включва надпис или звуково съобщение „Платен материал”.”
 
§ 4. Създава се нов чл. 186а:
 
         „ Платени и безплатни форми
Чл. 186а. По време на предизборната кампания печатните медии и онлайн новинарски услуги могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.”
 
§ 5. Чл. 187 се изменя и допълва така:
1. Досегашният чл. 187 става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия, ред и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за платено отразяване на предизборната кампания, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.”
         2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Печатна медия или онлайн новинарска услуга, която не обяви в указания срок условия, ред и цени за платено отразяване на предизборната кампания няма право да сключва договори за платено отразяване с политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.”
§ 6. Създава се нов чл. 188а:
„Забрана за търговска реклама"
Чл. 188а. В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.”
 
§ 7. В чл. 198 се създава нова ал. 7:
„(7) Търговски доставчик на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, който не обяви в срок условията за платено отразяване на предизборната кампания, няма право да сключва договори за платено отразяване с политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.”
§ 8. Чл. 200 се изменя и допълва така:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от печатните медии, онлайн новинарските услуги и доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии партиите, коалициите и инициативните комитети, организациите, регистрирали наблюдатели – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица, както и гражданите могат да подават сигнал или жалба в срок до 24 часа след констатиране на съответно нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания.

(2) Жалбата се подава до:

1. Централната избирателна комисия за доставчик на медийни услуги – обществена и търговска електронна медия с лицензия или регистрация с национален обхват, национална печатна медия и онлайн новинарски услуги, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;

2. районната избирателна комисия или общинската избирателна комисия по седалището на доставчика на медийни услуги – обществена и търговска електронна медия, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват, или регионалната печатна медия.”

 
2.Алинеи 4 и 5 се изменят така:
 
„(4) Компетентната избирателна комисия разглежда сигнала или жалбата в срок до 24 часа от получаването им, а в изборния ден – незабавно, и постановява решение.

(5) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии, печатните медии и онлайн новинарските услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.”

 
3. Създава се нова ал. 6:
 
„(6) Компетентната избирателна комисия регистрира сигнала или жалбата в публичен електронен регистър незабавно след получаването им и своевременно публикува своето решение, като отразява движението по административното производство до окончателното произнасяне на съда.”
 
§ 9. Създава се нов чл. 474а
 
„Нарушение на забраната за сключване на договори за платено отразяване

Чл. 474а. Който наруши забраната на чл. 187, ал. 2 и чл. 198, ал. 7 за сключване на договори, се налага имуществената санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв.”

 
Вносители:
 
          Мартин Захариев
Мая Манолова
Стефан Данаилов
 
 
М О Т И В И
 
 
По време на предизборната кампания медиите не са просто важен посредник между избирателите, партиите, коалициите и независимите кандидати. Те формират общественото мнение и поради това е особено важно да се открои тяхната редакционна отговорност в целия изборен процес. 

Гарантирането на прозрачността на тяхното финансиране и на взаимодействието им с партиите, коалициите и независимите кандидати по време на предизборната кампания е един от основните принципи на демокрацията.

Изборният кодекс, обн, ДВ, бр. 19 от 2014 г., прави сериозна крачка напред в създаването на една ефективна регулация на медийните услуги и активност в изборния процес. Това е в отговор на очакването на гражданите медиите не просто да са активни, но и да са работещи за каузата на демократичния изборен процес, да дават възможност за достоверно информиран политически избор на гражданите, да извеждат политиците в публичен диалог, който не винаги е удобен за тях.

Кодексът е в унисон с претенцията на политиците медиите да са мост между тях и избирателите, партньор в тяхната политическа кауза, да позволяват тиражиране на критичност спрямо опонентите им. В съответствие с изричното изискване медиите да не дискриминират малките и периферните партии, както и нововъзникващите партийни формации.

В същото време стават очевидни някои пропуски, отделни неясноти и липса на синхрон в нормите на Изборния кодекс.

Констатираните дефицити по време на Евроизбори 2014 г. налагат изравняването на административно-правния статус на печатните медии и онлайн новинарските услуги с обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги в няколко основни аспекта. Сред тях са редакционната отговорност,  съдържанието и представянето на платените и безплатните форми, прозрачността във финансирането на всички медии по време на предизборната кампания, осъществяването на контрол при спазването на Изборния кодекс.

Предоставена е възможност на наблюдателите и гражданите да подават сигнали и жалби за извършени нарушения, като по този начин се отговаря на очакванията на обществото да осъществява контрол върху провеждането на изборите.
Вносители

Мартин Захариев
Мая Манолова
Стефан Данаилов

Комисия по правни въпроси (водеща)
Комисия по култура и медии (участваща)
Комисия за взаимодействие с гражданските организации и движения (участваща)

 


Печат Печат


» Четвърта власт » Промени в ИК » Закон за изменение на ИК