Печат Печат
Законова рамка
Изборен кодекс` 2014

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
 
Регистрация на социологически агенции
 
Чл. 202. (1) Централната избирателна комисия регистрира социологическите агенции, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден.

(2) Агенциите се регистрират не по-късно от 7 дни преди изборния ден и се вписват в публичен регистър. 

(3) Регистрацията се извършва въз основа на заявление, подписано от представляващия съответната агенция или от изрично упълномощено от него лице.

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:

 
  1. удостоверение за актуално правно състояние;
  2. изрично пълномощно от лицето, представляващо агенцията, когато документите се подават от упълномощено лице;
  3. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането;
  4. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.
 
Анкетьори
 
Чл. 203.    (1) Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори. Удостоверението се издава в един екземпляр.
 
               (2) Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 272, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 
                    (3) Анкетьорите се легитимират с издаденото им удостоверение.
 

 
Социологически проучвания в изборния ден
 
Чл. 204.   (1) Социологическите проучвания в изборния ден се извършват извън избирателните секции чрез интервю с гласували избиратели, когато това не създава затруднения за изборния процес.
 
              (2) Анкетьорите не може да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции.
 
          (3) Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 19,00 ч. на изборния ден.
 
Огласяване на резултати от допитвания или социологически проучвания
 
Чл. 205. (1) От деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.
 
            (2) Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.
 
          (3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.
 
       (4) Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не може да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да не представят информацията по ал. 1.
 
           (5) Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Изборен кодекс` 2014


Решение № 279-ЕП на ЦИК

ОТНОСНО:
          Условията и реда за извършване на СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ в изборния ден
       
        На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 - 205 и чл. 272 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 
Р Е Ш И :

1. До 17 май 2014 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват социологически проучвания „на изхода" (exit-poll) в изборния ден, представят в ЦИК:
 
1.1. заявление по образец (Приложение № 36 от изборните книжа), подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице;
1.2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България - 21 март 2014 г.;
1.3. списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по избирателни райони. В списъка се посочват и номерата на избирателните секции, на изхода от които ще се осъществява анкетирането. Избирателните секции от този списък трябва да съответстват на посочените в описанието на извадката. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат;
1.4. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;
1.5. методика за извършване на социологическите проучвания „на изхода" (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);
1.6. кратко описание на опита на организацията за провеждане на социологически проучвания „на изхода" (exit-poll).

2. Агенциите, които ще извършват социологически проучвания „на изхода" (exit-poll) в изборния ден, се вписват в специален регистър (Приложение № 38 от изборните книжа).

3. Централната избирателна комисия с решение регистрира агенциите, които ще извършват социологически проучвания „на изхода" (exit-poll) в изборния ден, и публикува на интернет страницата си в регистъра за публикуване агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден (Приложение № 39 от изборните книжа).

4. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори (Приложение № 37 от изборните книжа).

5. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Обозначителният знак (бадж) за анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано АНКЕТЬОР.

6. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, се оповестяват след 19,00 ч. на изборния ден - 25 май 2014 г.
Забранява се, под каквато и да е замаскирана форма, публичното огласяване на междинни резултати от проучвания в изборния ден (exit-poll) преди приключване на изборния ден

7. Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост за изхода от помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, и когато това не създава затруднения за изборния процес.

8. Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.

9. Агенциите, регистрирани да извършват социологически проучвания в изборния ден, представят в РИК до 22 май 2014 г. включително списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната РИК, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е заверен и подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и РИК.

10. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

11. Информацията по т. 10 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

12. Разпоредбите на т. 10 и 11 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

13. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да укриват информацията по т. 10.

14. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

15. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един анкетьор от регистрирана социологическа агенция.

16. Анкетьорите са длъжни да носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК, или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 272 от ИК, се отстраняват от изборното помещение с решението на СИК. Решението може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
 
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

София, 03.05.2014

 
  • Приложение № 1 към Решение № 279-ЕП от 03.04.2014 г.

 
         * Публикувано на 04.05.2014 в 10:58 часа
 


Решение № 279-ЕП  на ЦИК


Печат Печат


» Пета власт » Законова рамка